فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٧٩: تا نمودی روی و دیدم گرد چشمت آن مژه

تــا نـمـودی روی و دیـدم گــرد چــشــمــت آن مــژهمی کنم در حسرت چشم تـو خون بـاران مژهگــرخــوهــی تــا بـــنــگــری بــیــمــار تــیــرانــداز رابـن…

تــا نـمـودی روی و دیـدم گــرد چــشــمــت آن مــژهمی کنم در حسرت چشم تـو خون بـاران مژه
گــرخــوهــی تــا بـــنــگــری بــیــمــار تــیــرانــداز رابـنگر اندر روی خـود وآن چـشـم بـین وآن مژه
تــاکــمــان ابــرو انــدر قــبــضــه حــکــمــش فــتــادچـشـم شـوخـت کرد تـیر غـمزه را پـیکان مژه
مــرغ دل بـــرآتـــش ســـودای تـــو کــردم کـــبـــابزآنکـه شـد چـشـم جـگـرخـوار تـرا دندان مـژه
دلـربــای وخـوب چـون ابـروسـت بـر بــالـای چـشـمزیـر ابــروی تـو ای بـر نـیـکـوان سـلـطـان مـژه
شــورم انــدر جــان شــیــریــن اوفــتـــد فــرهــادوارهرکـجـا بـر هم زنی ای خـسـرو خـوبـان مـژه
دیده خون بارست تا ز آن چشم شیرافگن شدستگـوسـپــنـد صـبــر مـا را پــنـجــه گـرگـان مـژه
بــر زمـیـن خــشــک بــارد ابــر رحــمــت هـر کــجــاعــاشــقــی راتــر شــود از دیـده گـریـان مـژه
تــا تــرا ز آن پــسـتــه خـنـدان شـکـر بــارسـت لـببنده را زین چشم گریانست خون افشان مژه
نـسـبــت چـشـمـت بــنـرگـس کـرد نـتــوانـم چـنـانکـز بـرای چـشـم نرگس سـاخـتـن نتـوان مژه
خـوش بـخـسـبـد فتـنه چـون در قند ز روسی کشدچـشـم هنـدوی تـرا ای مـاه تـرکـسـتـان مـژه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج