فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٧٩: به تیغ کج نشود راست هیچ کار اینجا

بــه تــیـغ کـج نـشــود راســت هـیـچ کــار ایـنـجــادل دو نـیـم کــنـد کــار ذوالـفــقــار ایـنـجــاز صــدق، صــبــح نـفــس زد بــه آفــتــاب رســیـدب…

بــه تــیـغ کـج نـشــود راســت هـیـچ کــار ایـنـجــادل دو نـیـم کــنـد کــار ذوالـفــقــار ایـنـجــا
ز صــدق، صــبــح نـفــس زد بــه آفــتــاب رســیـدبـه صـدق دل، نفـسـی از جـگر بـرآر اینجـا
خــوشـا گـشـاده جــبــیـنـی کـه چــون گـل رعـنـاخـزان خـویشـتـن آمـیـخـت بـا بـهـار اینـجـا
جــمـال شــاهـد مـقـصـود چــشـم بــر راه اســتبـکـوش و پـاک کـن آیـیـنـه از غـبـار ایـنـجـا
شــــوی ز نـــعـــمـــت الـــوان خــــلـــد کـــامـــروابــه خــون دل گــذرانـی اگــر مـدار ایـنـجــا
در آن چمن گل بی خار، سینه چاک کسی استکه ریخـت گل بـه گریبـان ز خـار خـار اینجـا
چــگــونــه مــار نــپـــیــچـــد بـــه گــردنــت فــردا؟تــرا کـه طـول امـل کـرده در مـهـار ایـنـجــا
رهـــی دراز تـــرا پـــیــش پـــا گـــذاشـــتـــه انـــدمزن چو شعله نفس های بی شمار اینجا
ز بــــرگــــریـــز قــــیـــامـــت اگــــر خــــبــــر دارینهال خویش سبـک کن ز بـرگ و بـار اینجـا
ز تــنـگــنـای لـحــد مـی جــهـد بــرون چــون تــیـرسـبـکـروی که سـبـکـبـار شـد ز بـار اینجـا
ز آفـــتـــاب قـــیـــامـــت کـــبــــاب تـــا نـــشـــویز دست جـود بـه بـی حـاصلان بـبـار اینجـا
چــه پــای در گــل انـدیـشــه مــانـده ای صــائب؟ز تـخـم اشـک، تـو هم دانه ای بـکار اینجـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج