فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٧٩: آمد بهار ای دوستان منزل به سروستان کنیم

آمـد بـهار ای دوسـتـان مـنزل بـه سـروسـتـان کـنیمتـا بـخت در رو خفته را چون بـخت سرواستـان کنیمهمچـون غـریبـان چـمن بـی پـا روان گشـتـه بـه فنهم بـسـت…

آمـد بـهار ای دوسـتـان مـنزل بـه سـروسـتـان کـنیمتـا بـخت در رو خفته را چون بـخت سرواستـان کنیم
همچـون غـریبـان چـمن بـی پـا روان گشـتـه بـه فنهم بـسـتـه پـا هم گام زن عـزم غـریبـسـتـان کـنیم
جـانی کـه رسـت از خـاکـدان نامـش روان آمـد روانمـا جـان زانـوبــسـتــه را هـم مـنـزل ایـشـان کـنـیـم
ای بــرگ قـوت یـافـتــی تــا شــاخ را بــشـکـافـتــیچون رستی از زندان بگو تا ما در این حبس آن کنیم
ای ســرو بــر ســرور زدی تــا از زمـیـن ســر ورزدیسـر در چـه سـیر آموخـتـت تـا ما در آن سیران کنیم
ای غـنـچـه گـلـگـون آمـدی وز خـویش بـیرون آمـدیبـا مـا بـگـو چـون آمـدی تـا مـا ز خـود خـیـزان کـنـیم
آن رنـگ عـبــهـر از کـجــا وان بــوی عـنـبــر از کـجــاویـن خـانـه را در از کـجــا تــا خـدمـت دربــان کـنـیـم
ای بـــلــبـــل آمــد داد تــو مــن بـــنــده فــریــاد تــوتـو شاد گل ما شاد تـو کی شکر این احـسـان کنیم
ای سبزپوشان چون خضر ای غیب ها گویان به سرتـا حـلـقـه گـوش از شـمـا پـردر و پـرمـرجـان کـنـیـم
بــشـنـو ز گـلـشـن رازهـا بــی حــرف و بــی آوازهـابـرسـاخـت بـلبـل سـازها گر فـهم آن دسـتـان کنیم
آواز قـمـری تــا قـمـر بــررفـت و طـوطـی بــر شــکـرمـی آورد الـحـان تـر جـان مـسـت آن الـحـان کـنـیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج