فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٧٨: رسیدگی ز مطالب گذشتن است اینجا

رسـیدگـی ز مطـالب گـذشـتـن اسـت اینجـابـه مـدعـا نـرسـیـدن، رسـیـدن اسـت اینـجـاخـراب هر که شـد، از سـیل می شـود ایمنعلاج مرگ ز جان دست شستـن است اینج…

رسـیدگـی ز مطـالب گـذشـتـن اسـت اینجـابـه مـدعـا نـرسـیـدن، رسـیـدن اسـت اینـجـا
خـراب هر که شـد، از سـیل می شـود ایمنعلاج مرگ ز جان دست شستـن است اینجا
وصـال کعبـه طلب می کنی، شـتـابـان بـاشکه چوب منع، نفس راست کردن است اینجا
ز فـکـر تـوشـه مـکـن دوش خـود گـران زنـهارکـه زاد راه، دل خـویش خـوردن اسـت اینـجـا
غـزالـه ای کـه قـرار از تـو بــرده تـسـخـیـرشکمند گردنش از خـود گسسـتـن است اینجـا
بـه پـای سـعـی ره دور عـشـق طـی نشـودعـلاج، هر قدم از خـویش رفـتـن اسـت اینجـا
فــتـــاده اســت تــرا رشــتــه نــظــر کــوتــاهوگـرنه تـنگـتـر از چـشـم سـوزن اسـت اینجـا
ز دیــده نـــگـــران اســـت روشـــنـــایــی دلکـه آفــتــاب، نـظــر بــاز روزن اســت ایـنـجــا
بــــه ذره ذره چــــو ریــــگ روان دریـــن وادیبـه هر چـه می نگرم، گرم رفتـن است اینجـا
دریـن ریـاض اگـر بــاغ دلـگـشـایـی هـســتچو غنچه سر به گریبـان کشیدن است اینجا
چو خوشه گردی دعوی مکش به عالم خاککه بـرق تـیغ حـوادث بـه خـرمن اسـت اینجـا
تـوان بـه زخـم زبـان بـرگ شـادمـانـی یـافـتکه خـار را گل عشـرت بـه دامن اسـت اینجـا
درین خـرابـه اگـر هسـت شـغـل دلچـسـبـیبــه آه، خـانـه دل پــاک رفـتــن اسـت ایـنـجـا
نشـاط دهر بـه زخـم ندامت آغـشـتـه اسـتشراب خـوردن ما شیشه خوردن است اینجـا
ز سـیل حـادثـه صـائب زمانه خـالـی نیسـتنه جـای راحـت و هنگام خـفتـن اسـت اینجـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج