فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٧٧: نگاه دار سر رشته حساب اینجا

نـگـاه دار سـر رشـتــه حـسـاب ایـنـجــاکـه دم شـمـرده زند بـحـر از حـبـاب اینـجـاســر از دریــچــه گــوهــر بــرآوری فــردااگر چو رشته بـسازی بـه پـیچ…

نـگـاه دار سـر رشـتــه حـسـاب ایـنـجــاکـه دم شـمـرده زند بـحـر از حـبـاب اینـجـا
ســر از دریــچــه گــوهــر بــرآوری فــردااگر چو رشته بـسازی بـه پـیچ و تـاب اینجا
ز سیل حادثه صحرا و کوه در سفرستچـه واکشیده ای، ای خانمان، خراب اینجـا
در آفـتـاب قـیامـت نمی شـوی سـیرابز تــشـنـگـی نـشـود تــا دل تـو آب ایـنـجـا
بـکـوش و گـردن خـود را ز بـنـد کـن آزادچه سود ازین که شوی مالک الرقاب اینجا
اگر حـجـاب کنی از خدا، فرشتـه شویچنین که می کنی از مردمان حجـاب اینجا
جــواب را نـتــوان فــکــر کــرد روز سؤالچو هست فرصتـی، آماده کن جواب اینجـا
در آفـتـاب قیامت چـه کار خـواهی کرد؟اگـر بــه ســایـه گـریـزی ز آفــتــاب ایـنـجــا
نثـار جـیب صدف کن، بـه شوره زار مریزتـرا که آب گهر هست چـون سحـاب اینجـا
بــرای روزی آن نـشأه نـیـز فــکـری کـنبـس است، چند کنی فکر نان و آب اینجـا؟
تـوان بـه ساغر تـبـخـاله آب کوثـر خـوردبـسـاز بـا جـگر تـشـنه چـون سـراب اینجـا
تـرا ز معنی اگر هسـت بـهره ای صائبز پـوست جـامه خود ساز چون کتـاب اینجا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج