فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٧٤: کمال حسن کجا، دیده پر آب کجا؟

کـمـال حــســن کــجــا، دیـده پــر آب کـجــا؟شـکـوه بــحـر کـجــا، خـیـمـه حـبــاب کـجــا؟مـرا کــه جــلـوه هـر ذره اســت رطــل گـرانکـجــاســت حــوصـ…

کـمـال حــســن کــجــا، دیـده پــر آب کـجــا؟شـکـوه بــحـر کـجــا، خـیـمـه حـبــاب کـجــا؟
مـرا کــه جــلـوه هـر ذره اســت رطــل گـرانکـجــاســت حــوصــلـه جــام آفـتــاب، کـجــا؟
نـمـانـده اسـت ز دل جـز غـبــار افـسـوسـیبــه ایـن خـرابــه فـتــد نـور مـاهـتــاب کـجــا؟
گـذشـتـه اسـت تـرا ز آفـتــاب پــایـه حـسـنهـلـال عـیـد شــود بــا تــو هـمـرکـاب کـجــا؟
بــه جـسـتـجـوی تـو گـرد از جـهـان بــرآوردمدگـر کــجــا روم ای خــانـمـان خــراب، کـجــا؟
مـرا کـه نـعــره مـســتــانـه بــی قــرار نـکـردرســد بـــه داد دلــم نــغــمــه ربـــاب کــجــا؟
گـرفـتـم ایـن کـه رسـد نـوبـت سؤال بـه مـندمــاغ حــرف کــجـــا، قــدرت جــواب کــجــا؟
ز بـس کـه گـرم تـماشـای گـلرخـان گـشـتـمنـیـافــتــم کـه کــجــا شــد دل مـن آب کـجــا
ز بـرگ، نـکـهـت گـل بـیش مـی شـود رسـواتــرا نـهـفــتــه کــنــد پــرده حــجــاب کــجــا؟
مـیـان سـوخـتــه و خـام فـرق بــسـیـارسـتســرشـک تــاک کـجــا، گـریـه کـبــاب کـجــا؟
گـرفـتــه اســت جــهـان را غـبــار بــی دردیکــجـــا رویــم ازیــن عــالــم خــراب، کــجـــا؟
چـنـیـن کـه آب بـرآورده اسـت خـانـه چـشـمبـسـاط خـود فـکـنـد پـرده هـای خـواب کـجـا؟
فروغ حسن جهانگیر او کجاست که نیست؟ز خویش می روی ای دل به این شتاب کجا؟
نـظـر بـه چـشـمـه حـیوان نمـی کـنم صـائبمـــرا ز راه بــــرد جـــلـــوه ســـراب کـــجــــا؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج