فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٧٤: پیش هر ناشسته رویی وا مکن لب بیش ازین

پیش هر ناشسته رویی وا مکن لب بیش ازینآبـروی خـود مـبـر در عـرض مطـلـب بـیش ازینگـر شـب خــود را نـمـی ســازی ز بــرق آه روزروز خود را از سیه کاری مکن …

پیش هر ناشسته رویی وا مکن لب بیش ازینآبـروی خـود مـبـر در عـرض مطـلـب بـیش ازین
گـر شـب خــود را نـمـی ســازی ز بــرق آه روزروز خود را از سیه کاری مکن شب بـیش ازین
مـی شـود زلـف حـواس از بـاد پـیـمـا تـار و مـارپـوچ گـویان را مزن انگـشـت بـر لب بـیش ازین
کـاهـلـی خــوابــیـده مـی ســازد ره نـزدیـک راخواب آسایش مکن بـر پشت مرکب بیش ازین
بــرنـمـی آیـد نـفـس از واصـلـان بــحـر عـشـقدعـوی عـرفـان مـکـن ای نـامؤدب بـیـش ازیـن
بــر چـراغـان تـجـلـی آسـتـیـن افـشـان مـشـوشـکـوه بـیجـا مکـن از سـیر کوکـب بـیش ازین
بــرگــریـز نــاخــن تــدبــیـر شــد، دل وا نـشــداین گـره در کـار مـا مـپـسـنـد یـارب بـیش ازین
کعبه و بـتخانه یکسان است صائب پیش سیلحرف کفر و دین مگو با اهل مشرب بیش ازین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج