فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٧٢: علم نصرت ما آه سحرگاهی ما

عــلــم نـصــرت مــا آه ســحــرگــاهـی مـامهر خـاموشی ما چـتـر شـهنشـاهی مامـا ز بـی بـرگ و نـوایی خـط پـاکـی داریـمچـه کـنـد بـاد خـزانی بـه رخ کـاهی…

عــلــم نـصــرت مــا آه ســحــرگــاهـی مـامهر خـاموشی ما چـتـر شـهنشـاهی ما
مـا ز بـی بـرگ و نـوایی خـط پـاکـی داریـمچـه کـنـد بـاد خـزانی بـه رخ کـاهی مـا؟
چـرخ چـنـدان کـه زند نقـش حـوادث بـر آبمـی شــود جــوهـر آیـیـنـه آگــاهـی مــا
چـه تــوقـع ز رفـیـقـان دگـر بــایـد داشـت؟سایه جایی که کشد پای ز همراهی ما
رفـتــه بــودیـم کـه از وادی دل دور شـویـمنفـس سـوخـتـه شـد سـرمه آگـاهی ما
هـر سـر خـار درین دشـت چـراغـی گـردیدپـای بـرجاست همان ظلمت گمراهی ما
رفـت عـمـر و قـدم از خـود نـنـهـادیم بـرونداد از غــفــلــت مــا، آه ز کــوتــاهـی مـا
همـچـنان خـار بـه دل از رگ خـامـی داریمفـلـس اگـر داغ شـود بـر بـدن مـاهی مـا
نیست در دامن این دشت، شکاری صائبکـه عـلـم چـرب کـند آه سـحـرگـاهی مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج