فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٧٢: تا به خون رنگین نسازی چون گل احمر جبین

تـا بـه خون رنگین نسازی چون گل احمر جـبـینکی تـوانی شست در سرچشمه کوثر جبـین؟روز محـشـر سـرخ رو چـون لاله بـرخـیزد ز خـاکآل تـمـغـای شـهـادت هـر کـه د…

تـا بـه خون رنگین نسازی چون گل احمر جـبـینکی تـوانی شست در سرچشمه کوثر جبـین؟
روز محـشـر سـرخ رو چـون لاله بـرخـیزد ز خـاکآل تـمـغـای شـهـادت هـر کـه دارد بــر جـبــیـن
وقـت رفـتـن زردرویی می بـرد بـا خـود بـه خـاکمی گذارد هر که چون خورشید بر هر در جبین
وقت آن کس خـوش که در بـاغ جـهان مانند بـیدتـیغ اگـر بـارد بـه فـرقـش چـین نیارد بـر جـبـین
از دلم هر پـاره چون بـرگ خزان در عالمی استنیسـت از شیرازه این اوراق را چـین بـر جـبـین
نـیـسـتـی از اهـل بـینـش، ورنـه پـیـش عـارفـاننـامـه واکــرده ای در دســت دارد هـر جــبــیـن
بهر مشتی خار و خس کز دست بیرون می رودچـند بـگذاری بـه خـاک راه چـون صرصر جـبـین
چـون لبـاس غنچـه از هم می شـکافد سـنگ راتــا بــه داغ او رســانـد لــالــه احــمــر جــبــیـن
صـحـبـت روشـن ضـمیران کـیمیای دولت اسـتاز فــروغ مـهـر گـردد مـشــرق گـوهـر جــبــیـن
تـا غـبــار خـاکـسـاری در بـسـاط خـاک هـسـترنـگ دردســر مـریـز از صـنـدل تــر بــر جــبــیـن
صـائب ایـنـجـا آفـتـاب از دور مـی بــوسـد زمـیـننیسـت بـرگ سجـده این آستـان در هر جـبـین
این غـزل را هـر کـه گـوید صـائب از اهل سـخـنمی گذارم پـیش او بـر خـاک تـا محـشر جـبـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج