فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٧١: ای آسمان این چرخ من زان ماه رو آموختم

ای آســمــان ایـن چــرخ مـن زان مـاه رو آمـوخــتــمخـورشـیـد او را ذره ام ایـن رقـص از او آمـوخـتــمای مـــه نـــقـــاب روی او ای آب جـــان در جـــوی …

ای آســمــان ایـن چــرخ مـن زان مـاه رو آمـوخــتــمخـورشـیـد او را ذره ام ایـن رقـص از او آمـوخـتــم
ای مـــه نـــقـــاب روی او ای آب جـــان در جـــوی اوبــر رو دویــدن ســوی او زان آب جــو آمــوخــتــم
گـلشـن همی گوید مرا کـاین نافـه چـون دزدیده ایمـن شـیری و نـافـه بـری ز آهـوی هـو آمـوخـتـم
از بــــاغ و از عـــرجــــون او وز طـــره مـــیـــگـــون اواینک رسـن بـازی خـوش همچـون کـدو آموخـتـم
از نقش های این جهان هم چشم بستم هم دهانتـا نقـش بـنـدی عـجـب بـی رنگ و بـو آمـوخـتـم
دیـــدم گـــشـــاد داد او وان جـــود و آن ایـــجــــاد اومـن دادن جــان دم بــه دم زان دادخـو آمـوخـتــم
در خواب بـی سو می روی در کوی بی کو می رویشش سو مرو وز سو مگو چون غیر سو آموختم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج