فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٧١: از بساط فلک آن سوی بود بازی ما

از بـسـاط فـلـک آن سـوی بـود بـازی ماشش جهت کیست به ششدر فکند بازی ما؟مـا حـریـفـان کـهـنـسـال جــهـان ازلـیـمطــفــل شــش روزه عــالــم نـدهـد بــازی…

از بـسـاط فـلـک آن سـوی بـود بـازی ماشش جهت کیست به ششدر فکند بازی ما؟
مـا حـریـفـان کـهـنـسـال جــهـان ازلـیـمطــفــل شــش روزه عــالــم نـدهـد بــازی مــا
تـخـتـه نقـش مرادسـت دل سـاده دلانبــازی خــود دهـد آن کـس کـه دهـد بــازی مـا
قوت بـازوی اقـبـال، رسـا افـتـاده اسـتنـیـسـت مـحـتـاج بـه تـعـلـیـم و مـدد بـازی مـا
خـانـه پــرداخـتــگـانـیـم دریـن بــازیـگـاهدل ز بـــازیــچـــه گــردون نــخـــورد بـــازی مــا
پیری و طفل مزاجی بـه هم آمیخته ایمتــا شــب مــرگ بــه آخــر نــرســد بـــازی مــا
روزگاری است بـه گردون دغا هم نردیمعـجـبــی نـیـسـت اگـر پــخـتـه بــود بــازی مـا
چـون زر قـلـب نـداریـم بـه خـود امـیـدیدر شـب تــار جــهـان تــا کـه خـورد بــازی مـا؟
ظــاهـر و بــاطــن مــا آیـنـه یـکــدگــرنـدخـاک در چـشـم حـریـفـی کـه دهـد بــازی مـا
بـود ما محض نمودست، سرابیم سرابجـای رحم است بـر آن کس که خورد بـازی ما
جامه را پـرده درویشی خود ساخته ایمنـدهـد فــقــر بــه تــشــریـف نـمـد، بــازی مــا
چه خیال است که از پای نشیند صائبتـا بـه هـر کـوچـه چـو طـفـلـان نـدود بــازی مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج