فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٧٠: چرخ پر گوهر شب تاب شد از گریه ما

چـرخ پــر گـوهـر شـب تــاب شـد از گـریـه مـامـاه در هـالــه گــرداب شــد از گــریـه مـااشـک مـا داغ کـلـف شـسـت ز رخـسـاره مـازنـگ از آیـیـنـه مـهـتـا…

چـرخ پــر گـوهـر شـب تــاب شـد از گـریـه مـامـاه در هـالــه گــرداب شــد از گــریـه مـا
اشـک مـا داغ کـلـف شـسـت ز رخـسـاره مـازنـگ از آیـیـنـه مـهـتـاب شـد از گـریـه مـا
بـود هر مـوج سـرابـی کـه درین دامـن دشـترشـتـه گـوهـر سـیـراب شـد از گـریـه مـا
در بــیـابــان طــلــب، نـقــش پــی گــرمــروانصـدف گـوهـر سـیـمـاب شـد از گـریـه مـا
نیست تقصیر فلک گر شب ما بی سحرستصـبـح ها همچـو شـکرآب شـد از گریه ما
شـسـت اگـر ابـر ز رخـسـار زمین گـرد مـلـالنـه صـدف گـوهـر نـایـاب شـد از گـریه مـا
از غــبــار دل مـا عــشــق تــلـافــی هـا کــردخـاک اگر طـعمه سـیلاب شـد از گریه ما
گــره آبـــلــه پــایــان کــه گــشــایــد دیــگــر؟خار و خس بستر سنجاب شد از گریه ما
پـیش روشن گهران دیدن همچـشم بـلاسـتشـمع در گوشـه محـراب شـد از گـریه ما
خــواب ســنـگــیـن شــود از زمــزمـه آب رواننـرگـس یـار گـرانـخـواب شـد از گـریـه مـا
سرو بـالای تـو هر طوق که از فاخـتـه داشتسـر بـه سر حـلقه گرداب شد از گریه ما
فـیـض اکـسـیـر بــود اشـک سـحــرخـیـزان راماه، خـورشـید جـهانتـاب شـد از گـریه ما
چـه عجـب گر دل سـنگین تـو سیماب شود؟رنگ در لـعـل تـو خـوناب شـد از گـریه مـا
ریـگ صـحـرای جــنـون بــا دل سـوزان صـائبهمه چـون آبـلـه سـیراب شـد از گـریه ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج