فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٧٠: روی جانان را نهان در خط چون ریحان ببین

روی جـانـان را نـهـان در خـط چـون ریـحـان بــبــیـنچـهـره یـوسـف کـبـود از سـیـلـی اخـوان بــبـیـناز خــط نـورســتــه بــر گــرد لـب جــان بــخــش اور…

روی جـانـان را نـهـان در خـط چـون ریـحـان بــبــیـنچـهـره یـوسـف کـبـود از سـیـلـی اخـوان بــبـیـن
از خــط نـورســتــه بــر گــرد لـب جــان بــخــش اوریـشـه جــان در کـنـار چـشـمـه حـیـوان بــبــیـن
گــر نــدیـدی تــنــگ شــکــر زیـر بــال طــوطــیــاندر پــنـاه خـط سـبــز آن غـنـچـه خـنـدان بــبــیـن
روی عالمسوزش از خط دست و پا گم کرده استایـن چــراغ مـضــطــرب را در تــه دامــان بــبــیـن
از خــط شــبــرنــگ، صــد پــروانــه پــر ســوخــتــهگــرد روی آتــشــیــن آن بـــلــای جــان بـــبــیــن
شـــد مـــکـــرر در کـــنـــار هــالـــه دیــدن مـــاه راخـط مـشـکـیـن را بــه گـرد آن رخ تـابــان بــبـیـن
گــر نـدیـدی خــال را در کــنـج آن لــب وقــت خــطیـوســف بــی جــرم را در گـوشـه زنـدان بــبــیـن
از پــریــزادان مــگــو بـــســیــار چــون نــادیــدگــانزلف و خط و کاکل و گیسوی مشک افشان ببین
گـر نـمـی دانـی چـرا بــی دیـن و دل گـردیـده ایـمزلـف کــافــر کـیـش آن غــارتــگـر ایـمـان بــبــیـن
فـکـر پـوچ اسـت از خـم چـوگان قـدرت سـرکشـینه فلک را همچـو گو سـرگشـتـه در میدان بـبـین
گـوی خـورشـید از خـم چـوگـان او سـالم نجـسـتدسـت و بــازوی بـلـنـد آن سـبـک جـولـان بـبـیـن
دیــده ای آیــیــنــه را بــســیــار، بــهــر امــتــحــانیک نظـر خـود را بـه چـشـم صـائب حـیران بـبـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج