فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٥٧٠: ای دل ارزنده بعشقی منت جان برمگیر

ای دل ارزنـده بـعـشـقـی مـنـت جـان بـرمـگـیـرهمچـو مردان تـرک کن دل را زجـانان بـرمگیرعشق چون در دل بـود جان و جهان را تـرک کنآب حـیـوان زاد داری بــه…

ای دل ارزنـده بـعـشـقـی مـنـت جـان بـرمـگـیـرهمچـو مردان تـرک کن دل را زجـانان بـرمگیر
عشق چون در دل بـود جان و جهان را تـرک کنآب حـیـوان زاد داری بــهـر ره نـان بــر مـگـیـر
گـر نـعـیـم هـر دو عـالـم یـا بــی انـدر آسـتـیـنجـمع کـن در دامن تـرک وبـیفـشـان بـر مگیر
دوسـت گـر از لـعـل خـود حـلـوای رنگـینت دهددست را انگشت بشکن جز بـدندان بـر مگیر
زمزم اندر جـنب کعـبـه تـا بـسـر پـر بـهر تـسـتدر رهش گر تـشنه گردی آب حـیوان بـرمگیر
مرکب خاص است جان بر درگه سلطان عشقطـوقش از گردن میفگن داغش ازران بـرمگیر
تـوچـو سـلطـانی بـدولت کـار سـرهنگـان مکـنتـو سـلـیمـانـی بـر تـبـت بـار دیوان بـرمـگـیر
انـدر آن مــیـدان کــه بــیـنـی تــیـر بــاران بــلــاچون تـو در جوشن گریزی تیغ مردان بـرمگیر
بــا وجــود نــازپــرور دلــق درویـشــی مــپــوشبـر سری کش تاج نبـود چتر سلطان بـرمگیر
تــا بــرآن مــاه خــنــدان آب رو حــاصــل کــنـیهر شبی ازخاک کویش چشم گریان برمگیر
پــیـر گـشـتـی بــاده غـفـلـت جـوانـانـه مـنـوشنیمـه شـهر صـیام از مـاه شـعـبـان بـرمـگـیر
ای تــوانــگــر مــا گــدایــانــیــم انــدر کــوی تــوخـوان لـطـف خـود زپـیش ما گـدایان بـرمگـیر
تــا دریــن ره ذره یــی ازمــن مــرا بــاقــی بــودسـایه ازکـار من ای خـورشـید تـابـان بـرمگیر
سیف فرغانی چـو در دسـتـت فتـد درج سـخـنمهر سلطانیسـت بـروی جـز بـفرمان بـرمگیر
خـرمـن مـه را اگـر گـردون کـه واخـتــر جـوسـتتـو بـرو بـگـذر چـو بـاد ودانه یی زآن بـرمـگـیر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج