فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٧٠: ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم

ای بـا مـن و پـنهان چـو دل از دل سـلـامـت مـی کـنـمتـو کـعـبـه ای هـر جـا روم قـصـد مـقـامـت مـی کـنـمهـر جــا کـه هـسـتــی حــاضـری از دور در مـا نـا…

ای بـا مـن و پـنهان چـو دل از دل سـلـامـت مـی کـنـمتـو کـعـبـه ای هـر جـا روم قـصـد مـقـامـت مـی کـنـم
هـر جــا کـه هـسـتــی حــاضـری از دور در مـا نـاظـریشـب خـانه روشن می شود چـون یاد نامت می کنم
گـه هـمـچــو بــاز آشــنـا بــر دســت تــو پــر مـی زنـمگـه چـون کـبــوتـر پــرزنـان آهـنـگ بــامـت مـی کـنـم
گــر غــایـبــی هـر دم چــرا آســیـب بــر دل مــی زنـمور حـاضـری پـس مـن چـرا در سـینه دامـت می کـنم
دوری بــه تــن لــیـک از دلــم انـدر دل تــو روزنـیـســتزان روزن دزدیـده مـن چــون مـه پــیـامـت مـی کــنـم
ای آفــتـــاب از دور تـــو بـــر مــا فــرســتـــی نــور تـــوای جـان هر مـهـجـور تـو جـان را غـلـامـت مـی کـنـم
مــن آیـنـه دل را ز تــو ایـن جــا صــقــالــی مـی دهـممـن گـوش خــود را دفـتــر لـطـف کـلـامـت مـی کـنـم
در گــوش تــو در هــوش تــو و انــدر دل پــرجــوش تــواین ها چـه بـاشد تـو منی وین وصف عامت می کنم
ای دل نـه انـدر مــاجــرا مــی گــفــت آن دلــبــر تــو راهر چـنـد از تـو کـم شـود از خـود تـمـامـت مـی کـنـم
ای چــاره در مـن چــاره گـر حــیـران شــو و نـظـاره گـربـنگـر کـز این جـمـلـه صـور این دم کـدامـت می کـنم
گـه راسـت مـانـنـد الـف گـه کـژ چــو حـرف مـخـتــلـفیک لحظه پخته می شوی یک لحظه خامت می کنم
گـر سـال ها ره می روی چـون مهره ای در دسـت منچـیزی کـه رامش می کـنی زان چـیز رامت می کـنم
ای شه حسام الدین حسن می گوی با جانان که منجــان را غـلـاف مـعـرفـت بــهـر حـسـامـت مـی کـنـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج