فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٦: هیچ نوشی نیست بی نیش ای پسر هشیار باش

هیچ نوشی نیست بی نیش ای پسر هشیار باشخـواب شـیـریـن پـشـه دارد درکـمـیـن بـیـدار بـاشقــرب آتـــش طـــلــعــتـــان تـــردامــنــی مــی آوردآب پـــای گ…

هیچ نوشی نیست بی نیش ای پسر هشیار باشخـواب شـیـریـن پـشـه دارد درکـمـیـن بـیـدار بـاش
قــرب آتـــش طـــلــعــتـــان تـــردامــنــی مــی آوردآب پـــای گـــل مـــشـــو، خـــارســـردیــوار بـــاش
نـشأه زنـدانـی بـود در شـیشـه های سـر بـه مـهرگرسـری داری بـه شور عشـق،بـی دسـتـار بـاش
جــز سـرانـگـشـت نـدامـت نـیـسـت رزق کـاهـلـانمزد می خواهی، چو مردان روزو شب در کار باش
مـهـر خــامـوشــی صــدف راکــرد مـعــمـور از گـهـرلـب بــبــنـد از گـفـتــگـو، گـنـجــیـنـه اسـرار بــاش
آب را اســــتــــادگــــی آیـــیـــنـــه گــــلـــزار کــــردپـا بـه دامـن کـش درین بـسـتـانـسـرا سـیار بـاش
خــار بــی گــل را گــل بــی خــار ســازد احــتــیـاطجــمـع کــن دامـان خــود فــارغ ز زخــم خــاربــاش
صـحــبــت پــل مـی کـنـد ســیـلـاب را پــا در رکـابچـون دوتــا گـردیـد قـد صـائب سـبــکـرفـتـار بــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج