فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٦: عطارد مشتری باید متاع آسمانی را

عـــطـــارد مــشـــتـــری بـــایــد مــتـــاع آســـمــانــی رامهی مریخ چـشـم ارزد چـراغ آن جـهانی راچـو چـشـمـی مـقـتـرن گـردد بــدان غـیـبـی چـراغ جـ…

عـــطـــارد مــشـــتـــری بـــایــد مــتـــاع آســـمــانــی رامهی مریخ چـشـم ارزد چـراغ آن جـهانی را
چـو چـشـمـی مـقـتـرن گـردد بــدان غـیـبـی چـراغ جـانبــبــیـنـد بـی قـریـنـه او قـریـنـان نـهـانـی را
یـکــی جــان عــجــب بــایـد کــه دانـد جــان فــدا کــردندو چـشـم معنوی بـاید عـروسـان معـانی را
یـکـی چـشـمـیـسـت بــشـکـفـتـه صـقـال روح پــذرفـتـهچـو نرگس خـواب او رفتـه بـرای بـاغبـانی را
چنین باغ و چنین شش جو پس این پنج و این شش جوقیاسی نیسـت کمتـر جـو قیاس اقتـرانی را
بــه صـف هـا رایـت نـصــرت بــه شــب هـا حــارس امـتنهاده بـر کـف وحـدت در سـبـع الـمـثـانی را
شـکـسـتـه پـشـت شـیطـان را بـدیـده روی سـلـطـان راکه هر خس از بـنا داند به استدلال بـانی را
زهـی صـافـی زهـی حــری مـثــال مـی خــوشـی مـریکسی دزدد چنین دری که بـگذارد عوانی را
الــی الــبـــحــر تــوجــهــنــا و مــن عــذب تـــفــکــهــنــالـقـینـا الـدر مـجـانـا فـلـا نبـغـی الـدنـانی را
لــقــیـت الــمــاء عــطــشــانــا لــقــیـت الــرزق عــریـانـاصحبت اللیث احیانا فلا اخشی السنانی را
تـــوی مــوســی عــهــد خــود درآ در بـــحــر جــزر و مــدره فـرعـون بـاید زد رها کـن این شـبـانـی را
الــا ســـاقــی بـــه جـــان تـــو بـــه اقــبـــال جـــوان تـــوبــه مـا ده از بــنـان تــو شــراب ارغـوانـی را
بــگــردان بــاده شــاهـی کــه هــمــدردی و هـمــراهـینشـان درد اگر خـواهی بـیا بـنگر نشـانی را
بـیـا درده مـی احـمـر کـه هـم بـحـر اسـت و هـم گـوهـربـرهنه کن بـه یک ساغر حریف امتـحانی را
بــرو ای رهـزن مـســتــان رهـا کــن حــیـلـه و دســتــانکه ره نبـود در این بـستان دغا و قلتبـانی را
جــواب آنــک مــی گــویــد بــه زر نــخــریــده ای جــان راکـه هندو قـدر نشـنـاسـد مـتـاع رایگـانی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج