فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٦: آتش پریر گفت نهانی به گوش دود

آتــش پــریــر گــفــت نــهــانــی بـــه گــوش دودکز من نمی شکیبد و با من خوش است عودقــدر مــن او شــنـاســد و شــکــر مــن او کــنـدکـانـدر فـنـای خ…

آتــش پــریــر گــفــت نــهــانــی بـــه گــوش دودکز من نمی شکیبد و با من خوش است عود
قــدر مــن او شــنـاســد و شــکــر مــن او کــنـدکـانـدر فـنـای خـویـش بـدیـدسـت عـود سـود
ســر تــا بــه پــای عــود گــره بــود بـــنــد بــنــدانـدر گـشــایـش عــدم آن عــقــدهـا گـشــود
ای یـار شــعــلــه خــوار مــن اهــلــا و مــرحــبــاای فـانـی و شــهـیـد مـن و مـفـخــر شــهـود
بـنـگـر کـه آسـمـان و زمـیـن رهـن هـسـتـی انـدانــدر عــدم گــریــز از ایــن کــور و زان کــبــود
هـر جــان کـه مـی گـریـزد از فـقـر و نـیـســتــینـحــســی بــود گــریـزان از دولـت و ســعــود
بـی مـحـو کـس ز لـوح عـدم مـسـتـفـید نیسـتصــلـحــی فـکـن مـیـان مـن و مـحــو ای ودود
آن خــاک تــیـره تــا نـشــد از خــویـشــتــن فـنـانــی در فــزایـش آمــد و نـی رســت از رکــود
تــا نـطـفـه نـطـفـه بــود و نـشـد مـحــو از مـنـینــی قــد ســرو یــافــت نــه زیـبــایـی خــدود
در مـعـده چــون بــســوزد آن نـان و نـان خــورشآن گاه عقل و جـان شـود و حـسـرت حـسـود
ســنـگ ســیـاه تــا نـشــد از خــویـشــتــن فـنـانی زر و نقـره گـشـت و نی ره یافـت در نقـود
خواریست و بندگیست پس آنگه شهنشهیستانــدر نــمــاز قــامــه بـــود آنــگــهــی قــعـــود
عــمــری بـــیــازمــودی هــســتــی خــویــش رایــک بـــار نــیــســتــی را هــم بــایــد آزمــود
طـاق و طـرنـب فـقـر و فـنـا هـم گـزاف نـیـســتهــر جــا کــه دود آمــد بــی آتــشــی نــبــود
گــر نـیـســت عــشــق را ســر مــا و هـوای مــاچــون از گــزافــه او دل و دســتـــار مــا ربـــود
عشـق آمدسـت و گوش کشـانمان همی کشـدهـر صـبــح سـوی مـکـتـب یـوفـون بــالـعـهـود
از چـــشـــم مؤمـــن آب نــدم مــی کـــنــد روانتــا ســیـنـه را بــشــویـد از کـیـنـه و جــحــود
تــو خــفــتــه ای و آب خــضــر بــر تــو مــی زنـدکـز خـواب بــرجــه و بــسـتــان سـاغـر خـلـود
بــاقــیـش عــشــق گــویـد بــا تــو نــهـان ز مــنز اصــحــاب کـهـف بــاش هـم ایـقــاظ و رقــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج