فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٦٩: کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم

کــاری نـدارد ایـن جــهـان تــا چــنـد گـل کــاری کـنـمحـاجـت نـدارد یـار مـن تــا کـه مـنـش یـاری کـنـممـن خــاک تــیـره نـیـســتــم تــا بــاد بــر …

کــاری نـدارد ایـن جــهـان تــا چــنـد گـل کــاری کـنـمحـاجـت نـدارد یـار مـن تــا کـه مـنـش یـاری کـنـم
مـن خــاک تــیـره نـیـســتــم تــا بــاد بــر بــادم دهـدمـن چـرخ ازرق نـیسـتـم تـا خـرقـه زنـگـاری کـنـم
دکـــان چـــرا گـــیــرم چـــو او بـــازار و دکـــانــم بـــودسلطان جـانم پـس چـرا چـون بـنده جـانداری کنم
دکـــان خـــود ویــران کــنــم دکــان مــن ســـودای اوچـون کـان لعـلی یافـتـم من چـون دکـانداری کـنم
چـون سـرشـکـسـتـه نیسـتـم سـر را چـرا بـندم بـگوچـون مـن طـبـیب عـالـمـم بـهر چـه بـیمـاری کـنم
چـون بـلـبـلـم در بـاغ دل ننـگـسـت اگـر جـغـدی کـنمچـون گلبـنم در گلشنش حـیفست اگر خاری کنم
چـون گـشـتـه ام نزدیک شـه از ناکـسـان دوری کـنمچون خویش عشق او شدم از خویش بیزاری کنم
زنـجـیـر بــر دسـتــم نـهـد گـر دسـت بــر کـاری نـهـمدر خـنب می غـرقـم کـند گر قـصـد هشـیاری کنم
ای خـواجـه من جـام میم چـون سـینه را غمگین کنمشـمـع و چـراغ خـانه ام چـون خـانه را تـاری کـنـم
یک شـب بـه مهمان من آ تـا قرص مه پـیشـت کشمدل را بـه پـیش مـن بـنه تـا لـطـف و دلـداری کـنـم
در عشق اگر بی جان شوی جان و جهانت من بسمگـر دزد دسـتـارت بــرد مـن رسـم دسـتـاری کـنـم
دل را مـنـه بــر دیـگـری چــون مـن نـیـابــی گـوهـریآسـان درآ و غـم مـخـور تـا مـنت غـمـخـواری کـنم
اخـرجـت نفسی عن کسـل طهرت روحـی عن فشللــا مـوت الـا بــالـاجــل بــر مـرگ ســالـاری کــنـم
شــکــری عــلـی لــذاتــهـا صــبــری عــلـی آفــاتــهـایا سـاقـیی قـم هـاتـها تـا عـیش و خـمـاری کـنـم
الــخــمــر مــا خــمــرتــه و الــعــیـش مــا بــاشــرتــهپـخـتـه سـت انگورم چـرا من غـوره افـشـاری کنم
ای مـطـرب صـاحـب نظـر این پـرده مـی زن تـا سـحـرتـا زنـده بـاشـم زنـده سـر تـا چـنـد مـرداری کـنـم
پــنـدار کــامـشــب شــب پــری یـا در کــنـار دلـبــریبـی خواب شو همچون پـری تا من پری داری کنم
قــد شــیـدوا ارکــانــنــا و اســتــوضــحــوا بــرهـانـنــاحـمدا عـلی سـلطـاننا شـیرم چـه کـفـتـاری کـنم
جــاء الــصــفــا زال الــحــزن شــکــر الـوهـاب الـمـنـنای مـشـتــری زانـو بــزن تــا مـن خــریـداری کـنـم
زان از بــگـه دف مـی زنـم زیـرا عـروســی مـی کـنـمآتــش زنـم انـدر تــتــق تــا چــنـد ســتــاری کـنـم
زین آسـمان چـون تـتـق من گـوشـه گیرم چـون افـقذوالـعـرش را گـردم قـنـق بـر مـلـک جـبــاری کـنـم
الـــدار مــن لـــا دار لــه و الــمــال مــن لـــا مــال لــهخـامش اگـر خـامش کـنی بـهر تـو گـفـتـاری کـنم
بــا شـمـس تـبـریـزی اگـر هـمـخـو و هـم اسـتـاره امچون شمس اندر شش جهت بـاید که انواری کنم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج