فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٦٩: مشرق مهر بود سینه بی کینه ما

مـشـرق مـهـر بـود سـینـه بـی کـینـه مـاصـاف چـون صـبـح بـه آفـاق بـود سـینه ماخـون اگـر در جـگـر نافـه آهو شـد مشـکمشک خون می شود از خرقه پشمینه ماریش…

مـشـرق مـهـر بـود سـینـه بـی کـینـه مـاصـاف چـون صـبـح بـه آفـاق بـود سـینه ما
خـون اگـر در جـگـر نافـه آهو شـد مشـکمشک خون می شود از خرقه پشمینه ما
ریشه سـبـزه زنگار رسـیده اسـت بـه آبچـه خـیال اسـت که روشن شود آیینه ما؟
آن کـه بـر نعـمت الوان جـهان دارد دسـتمی بـرد رشـک بـه نان جـو و کـشـکینه ما
تـا ز مسـتـی جـهالـت بـه خـمار افـتـادیمبــه کــدورت گــذرد شــنــبــه و آدیـنـه مــا
در پــریـخـانـه مـا جــغـد هـمـا مـی گـرددصبـح شنبـه خـجـل است از شب آدینه ما
شسته رو می شود از گرد یتیمی صائبگـوهـری را کـه فـتـد راه بـه گـنـجـیـنـه مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج