فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٦٨: گرد اندوه پذیرد ز طرب سینه ما

گــرد انـدوه پــذیـرد ز طــرب ســیـنـه مـاسـبـزی بـخـت شـود زنـگ بـر آییـنـه مـاروز تـعطیل بـه عرفانکده مشرب نیسـتصبح شنبه خجل است از شب آدینه ماهمچو …

گــرد انـدوه پــذیـرد ز طــرب ســیـنـه مـاسـبـزی بـخـت شـود زنـگ بـر آییـنـه مـا
روز تـعطیل بـه عرفانکده مشرب نیسـتصبح شنبه خجل است از شب آدینه ما
همچو خورشید بود بر همه عالم روشنکـه مـی کـهـنـه بـود هـمـدم دیرینـه مـا
صـرفـه از ما نبـرد خـصـم بـه روبـه بـازینـاخــن شـیـر دمـانـد ز جــگـر کـیـنـه مـا
صـائب از فـیض هـواداری آن زلـف سـیاهنـافـه مـشـک بـود خـرقـه پـشـمـینه مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج