فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٦٨: نرگس نیلوفری، مژگان زرین را ببین

نــرگــس نــیــلــوفــری، مــژگــان زریــن را بــبــیـنچشم زرین چنگ آن غارتـگر دین را بـبـینپـیش آن رو حـرف خـوبـان خـتـن گفتـن خـطاسـتزیر چـین زلف، آ…

نــرگــس نــیــلــوفــری، مــژگــان زریــن را بــبــیـنچشم زرین چنگ آن غارتـگر دین را بـبـین
پـیش آن رو حـرف خـوبـان خـتـن گفتـن خـطاسـتزیر چـین زلف، آن رخسار ماچین را بـبـین
در دل شــب گــر نــدیـدی صــبــح عــالــمــتــاب رادر لبـاس عنبرین آن سرو سیمین را ببین
گــر نــدیـدی شــاخ گــل را بــا خــزان آمــیــخــتــهبر سر دوش من آن دست نگارین را بـبین
ای که می پرسی چرا گردیده ای مست و خراب؟آن لب میگون و آن چشم خمارین را بـبین
خـنده کـبـک اسـت در گـوشـش فـغـان عـاشـقـانسرگرانی را نظر کن، کوته تمکین را ببین
گــر نــدیــدی ریــشــه جــان بـــر لــب آب حــیــاتگرد آن لبهای میگون خط مشکین را بـبین
صــائب از دامــان گــل دســت طــمــع کــوتــاه دارزخمی خار ندامت دست گلچـین را بـبـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج