فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٦٨: جانا بیا که مرا جان دریغ نیست

جــانـا بــیـا کــه مـرا جــان دریـغ نـیـســتعـیـد مـنـی مـرا زتــو قـربــان دریـغ نـیـســتهـرگـز بــصـدر دل نـرسـد دوسـتــی جـانآنـرا کـه از مـحـبــت…

جــانـا بــیـا کــه مـرا جــان دریـغ نـیـســتعـیـد مـنـی مـرا زتــو قـربــان دریـغ نـیـســت
هـرگـز بــصـدر دل نـرسـد دوسـتــی جـانآنـرا کـه از مـحـبــت تــو جــان دریـغ نـیـسـت
هـر چـیـز کآن مـن بـود ای جـان اگـر مـنـمبـسـتـان زمـن کـه از تـو مـرا آن دریغ نـیسـت
عـشـاق ســیـم و زر بــگـدایـان کـو دهـنـدزین هر دو جان بهست و زجانان دریغ نیست
سـلطـان عشـقت آمد و در دل نهاد تـخـتکـرسـی مـمـلـکـت زسـلـیمـان دریغ نـیسـت
در سـفـره گـرچـه نـان نـبـود مـن گـدای رادر خـانه هرچـه هسـت زمهمان دریغ نیسـت
دل جــان خــود دریـغ نـمـی دارد از غـمـتمـا را سـریـر مـلـک زسـلـطـان دریغ نـیـسـت
دل بـا غم تـو گفت که گرچـه شکستـه امچـون من سفال از چـو تـو ریحان دریغ نیست
مــمــنـوع از ســکــنـدر دنـیـا طــلــب بــوداز خـضـر آب چـشـمـه حـیـوان دریـغ نـیـسـت
درراه عشق تو که مرا دوست دشمنستعـرض من از ملـامـت خـصـمـان دریغ نیسـت
بـهر چـو تـو عـزیز که یوسـف غلام تـسـتاین گـوسـپـنـد بـنـده ز گـرگـان دریغ نـیـسـت
مــن مـــرغ دانــه ام ز پـــی دام مــرغ تـــومـرغـم ز دانـه دانـه ز مـرغـان دریـغ نـیـســت
مـن نـان خـود دریـغ نـمـی دارم از سـگـتای دوست گر تـرا سگ ازین نان دریغ نیست
گر پـسـتـه تـر اسـت ز طوطی شـکر دریغاین طوطی ازچـو تـو شکرستـان دریغ نیست
گـوهـر بـیـار سـیف و زجـانـان نـظـر بـخـواهکـان آفــتــاب را نـظــر از کـان دریـغ نـیـســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج