فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٦٧: مرا زعشق تو باریست بر دل افتاده

مـرا زعـشـق تــو بــاریـسـت بــر دل افـتــادهمرا زشوق تـو کاریست مشکل افتـادهنــدیــده دیــده مـــن تـــاب آفـــتـــاب رخـــتولـی حــرارت مـهـر تــو د…

مـرا زعـشـق تــو بــاریـسـت بــر دل افـتــادهمرا زشوق تـو کاریست مشکل افتـاده
نــدیــده دیــده مـــن تـــاب آفـــتـــاب رخـــتولـی حــرارت مـهـر تــو در دل افـتــاده
درین رهی که گذر نیسـت رخـش رسـتـم راخریست خفته وبـاریست در گل افتاده
ار آسـمـان بــزمـیـن آمـدسـت چــون هـاروتگـنـاه کــرده ودر چــاه بــابــل افــتــاده
دریــن ســـرای خـــراب از مـــقـــام آبـــا دانزدیـن بـدنـیـا وز حـق بــبــاطـل افـتـاده
شکسته است درین چار طاق شش جهتیچـو در میان دوصـف یک مقاتـل افتـاده
هـزار قـافـلـه مـحـرم بــسـوی کـعـبــه وصـلگذشته بـر من ومن خفته غافل افتاده
ازیـن تــپــیـدن بــیـهـوده بــر سـر ایـن خــاکگلو بـریده وچـون مرغ بـسـمل افـتـاده
بـرای همچـو تـو لـیلـی حـکـایت من هسـتچـو ذکـر مـجـنـون انـدر قـبـایل افـتـاده
بـرای همـچـو تـو لـیلـی حـکـایت مـن اسـتچـو ذکـر مـجـنـون انـدر قـبـایل افـتـاده
چـو شـعـر نـیک کـه در نـامـهاش درج کـنـنـدحـدیـث مـا وتــو انـدر رسـایـل افـتــاده
دل شـکـسـتـه مـن خـوارتـر ز نظـم مـنسـتبدست همچو تو موزون شمایل افتاده
ولـی بـگـوهر لـطـفـت کـه معـدن معـنیسـتچو جان بـصورت خوبـست مایل افتـاده
مـرا زمن بـرهان زآنک غـیر من کـس نیسـتکه در میان من وتـسـت حـایل افـتـاده
هزار عاشق مسکین چـو سیف فرغانیسـتامـیـدوار بــریـن در چـو سـایـل افـتـاده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج