فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٦٧: روشن است از دل بی کینه ما سینه ما

روشـن اسـت از دل بـی کـینـه مـا سـینـه مـاگـوهـر مـاسـت چـراغ دل گـنـجـینـه مـاگر چـه در نافـه ما جـز جـگر سـوخـتـه نیسـتجــگـر نـافـه بــود داغ ز پــ…

روشـن اسـت از دل بـی کـینـه مـا سـینـه مـاگـوهـر مـاسـت چـراغ دل گـنـجـینـه مـا
گر چـه در نافـه ما جـز جـگر سـوخـتـه نیسـتجــگـر نـافـه بــود داغ ز پــشـمـیـنـه مـا
(صـبـح شـنبـه بـه نظـر جـلوه کـند مسـتـان رااز فـروغ مـی گـلـگـون شـب آدیـنـه مـا)
گــر شــود مــوجــه دریــای حــوادث صــیـقــلنیست ممکن که شود صیقلی آیینه ما
دل مـا را بــشـکـن گـوهـر اگـر مـی خــواهـیکه شکسـت اسـت کلید در گنجـینه ما
جای شکرست که امسال شد از گردش چرخچـون مـی کـهـنـه گـوارا غـم دیرینـه مـا
چــشـم زخـمـی ز گـرانـان جــهـان گـر نـرسـدخــطــر از ســنـگ نـدارد دل آیـیـنـه مــا
هر کـماندار کـه از دسـت قـضـا قـبـضـه گرفـتمی کـند دسـت روان بـر ورق سـینه ما
کــار فــانــوس کــنــد در دل شــبـــهــا صــائبخــانـه مـا ز صـفـای دل بــی کـیـنـه مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج