فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٦٦: گوی سیمین ذقن، زلف چو چوگان را ببین

گوی سـیمین ذقـن، زلف چـو چـوگان را بـبـیندر رکـاب مـاه نـو خـورشـیـد تـابـان را بـبـیـنگـر نـدیـدی بــر لـب کـوثـر هـجـوم تــشـنـگـانگـرد لـعـل آبــدا…

گوی سـیمین ذقـن، زلف چـو چـوگان را بـبـیندر رکـاب مـاه نـو خـورشـیـد تـابـان را بـبـیـن
گـر نـدیـدی بــر لـب کـوثـر هـجـوم تــشـنـگـانگـرد لـعـل آبــدارش خــط ریـحــان را بــبــیـن
خستگان را در دل شبـهاست افزون پیچ و تابدر سـواد زلـف، دلـهـای پـریـشـان را بــبـیـن
در غــبـــار تــیــره نــتــوان دیــد مــاه عــیــد راگرد هستی بـرفشان ابـروی جانان را بـبـین
بــا خــودی در تــنـگــنـای دیـده مـوری اســیـرخیمه بیرون زن ز خود ملک سلیمان را ببین
جـلـوه بــی پـرده مـی سـوزد پـر و بــال نـگـاهدر تـه ابـر تـنـک خـورشـیـد تـابــان را بـبـیـن
دسـت بــردار از عـنـان اخـتـیـار خـود چـو مـوجآنگـه از دریای رحـمـت مد احـسـان را بـبـین
خـط بـاطـل نـیـسـت در دیوان آن جـان جـهـانزیـر هـر مـوج سـرابـی آب حـیـوان را بــبـیـن
باغ جنت مشت خاشاکی است از گلزار غیبسر فرو بـر در گریبـان، بـاغ و بستان را بـبین
از رکـاب عـشـق صـائب دسـت همت بـر مدارزیـر پـای خـود سـر گـردون گـردان را بــبـیـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج