فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٦٦: هان ای طبیب عاشقان دستی فروکش بر برم

هان ای طبـیب عاشقان دسـتـی فروکش بـر بـرمتا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر برمبــر گـردن و بــر دسـت مـن بــربــنـد آن زنـجـیـر راافـسـون مـخـوا…

هان ای طبـیب عاشقان دسـتـی فروکش بـر بـرمتا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر برم
بــر گـردن و بــر دسـت مـن بــربــنـد آن زنـجـیـر راافـسـون مـخـوان ز افـسـون تــو هـر روز دیـوانـه تــرم
خـواهـم کـه بــدهـم گـنـج زر تــا آن گـواه دل بــودگـر چـه گـواهـی مـی دهـد رخـسـاره هـمـچـون زرم
ور تــو گــواهـان مــرا رد مـی کــنـی ای پــرجــفــاای قـاضـی شـیـرین قـضـا بـاری فـروخـوان مـحـضـرم
بـی لـطـف و دلـداری تـو یا رب چـه می لـرزد دلـمدر شـوق خـاک پـای تـو یـا رب چـه مـی گـردد سـرم
پیشم نشین پیشم نشان ای جان جان جان جانپـر کـن دلـم گـر کـشـتـیـم بــیـخـم بــبــر گـر لـنـگـرم
گــه در طــواف آتــشــم گـه در شــکــاف آتــشــمبــــاد آهـــن دل ســـرخ رو از دمـــگـــه آهـــنـــگـــرم
هـر روز نـو جـامـی دهـد تـسـکـین و آرامـی دهـدهر روز پـیغـامـی دهـد این عـشـق چـون پـیغـامـبـرم
در ســایـه ات تــا آمـدم چــون آفـتــابــم بــر فـلـکتـا عشـق را بـنده شـدم خـاقان و سـلطان سـنجـرم
ای عشـق آخـر چـند من وصف تـو گویم بـی دهنگـه بــلـبـلـم گـه گـلـبـنـم گـه خـضـرم و گـه اخـضـرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج