فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥٦٥: ای زروی خوب تو پشت زمین آراسته

ای زروی خــوب تــو پـــشــت زمــیــن آراســتــهاز رخ تــو مـلـک چـون دنـیـا بــدیـن آراسـتــهتــو چــنـان آرایـشــی دادی زمـیـن را کآســمـانازمـه و خـ…

ای زروی خــوب تــو پـــشــت زمــیــن آراســتــهاز رخ تــو مـلـک چـون دنـیـا بــدیـن آراسـتــه
تــو چــنـان آرایـشــی دادی زمـیـن را کآســمـانازمـه و خـورشـید خـود نبـود چـنین آراسـتـه
ای شــده کـوی تــو از دیـدار تــو جــنـت صـفـتچـون تـو در فردوس نبـود حـور عین آراسـتـه
آیـیـنـه بــرگـیـر و یـکــدم در رخ خــود کــن نـظــرراست چون بستان بگل خود را ببین آراسته
از در دنــدان تـــو در خـــنــده گــوهــر فـــشـــانلـعـل تـو دایـم چـو خـاتـم از نـگـیـن آراسـتـه
گـر بـیاد روی خـوبـت نـحـل گـل خـوردی شـدیبــرمـثــال مـوم رنـگـیـن انـگـبــیـن آرا سـتــه
ور شبی بـرخاک درگاهت چومن خسبـد بـصدقسگ شود همچون پـلنگ از پوستین آراسته
پشت لشکرهای عشق ازروی جان بازان تستچــون بــمـردان دلـاور صــف کـیـن آراســتــه
زیب تـو از جـامه نبـود چـون عـلـم از نقـش خـودکـی بـود دسـت کـلـیـم ازآسـتـیـن آراسـتـه
تـین وزیتـون گـر چـه مذکـورسـت در قـرآن ولیکبــاغ قـرآن نـبــود از زیـتــون وتــیـن آراسـتــه
آفـتــاب عـالـم حــسـنـی وچــون رخــســار مـاهاخـتــران را چـهـره زآن رو وجـبــیـن آراسـتــه
زآن رخ نـیکـو کـه بـاشـد نـور او بـت خـانـه سـوزروم گـردد هـمـچـو بـت رویـان چـین آراسـتـه
زیــنــت رویــت شــود افــزون از آب شــعــر اگــرخـوان سـلـطـان گـردد از نان جـوین آراسـتـه
مشک بـویان چـمن را چـون رخـت ای گلسـتـانرو کـجـا بــاشـد بــخـال عـنـبــریـن آراسـتــه
سـیـف فـرغـانـی تـرا بـلـبـل، تـویـی بـسـتـان اوگل کن ای بـستـان وبـا بـلبـل نشین آراسته

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج