فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٦٥: این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام

ایـن بــار مــن یـک بــارگــی در عــاشــقــی پــیــچــیــده امایـن بـار مـن یـک بـارگـی از عـافـیـت بـبـریـده امدل را ز خـــود بـــرکـــنـــده ام بـــ…

ایـن بــار مــن یـک بــارگــی در عــاشــقــی پــیــچــیــده امایـن بـار مـن یـک بـارگـی از عـافـیـت بـبـریـده ام
دل را ز خـــود بـــرکـــنـــده ام بـــا چـــیــز دیــگـــر زنـــده امعقل و دل و اندیشـه را از بـیخ و بـن سـوزیده ام
ای مـــردمـــان ای مـــردمـــان از مـــن نــیــایــد مـــردمـــیدیوانه هم ننـدیشـد آن کـانـدر دل انـدیشـیده ام
دیــوانــه کــوکــب ریــخــتـــه از شــور مــن بـــگــریــخــتـــهمـن بــا اجـل آمـیـخـتــه در نـیـسـتـی پــریـده ام
امـــروز عـــقـــل مــن ز مــن یــک بـــارگـــی بـــیــزار شـــدخـواهد کـه تـرسـاند مرا پـنداشـت من نادیده ام
مـن خــود کــجــا تــرســم از او شــکـلـی بــکــردم بــهـر اومن گیج کی بـاشم ولی قاصد چنین گیجـیده ام
از کـــاســـه اســــتــــارگـــان وز خــــون گـــردون فـــارغـــمبـهر گدارویان بـسـی من کـاسـه ها لیسـیده ام
مــن از بـــرای مــصــلــحــت در حــبـــس دنــیــا مــانــده امحـبـس از کـجـا من از کـجـا مال کـه را دزدیده ام
در حـبـس تـن غـرقـم بـه خـون وز اشـک چـشـم هر حـروندامـان خــون آلــود را در خــاک مـی مـالــیـده ام
مــانــنــد طــفــلــی در شــکــم مــن پــرورش دارم ز خــونیــک بـــار زایــد آدمــی مــن بــارهــا زایــیــده ام
چــنـدانـک خــواهـی درنـگـر در مـن کــه نـشــنـاســی مـرازیرا از آن کـم دیده ای من صـدصـفـت گردیده ام
در دیـــده مـــن انـــدرآ وز چــــشـــم مـــن بــــنـــگـــر مـــرازیـرا بــرون از دیـده هـا مـنـزلـگـهـی بـگـزیـده ام
تو مست مست سرخوشی من مست بی سر سرخوشمتـو عاشق خندان لبـی من بـی دهان خندیده ام
مـن طـرفـه مـرغـم کـز چــمـن بــا اشـتــهـای خــویـشـتــنبـی دام و بـی گیرنده ای اندر قـفـص خـیزیده ام
زیـرا قـفـص بــا دوســتــان خــوشــتــر ز بــاغ و بــوســتــانبــهــر رضــای یــوســفــان در چــاه آرامــیــده ام
در زخــــم او زاری مـــکـــن دعـــوی بــــیـــمـــاری مـــکـــنصـد جـان شـیرین داده ام تـا این بـلا بـخـریده ام
چــون کــرم پــیــلــه در بــلــا در اطــلــس و خــز مــی رویبـشـنو ز کـرم پـیلـه هم کـانـدر قـبـا پـوسـیده ام
پـــوســیــده ای در گــور تـــن رو پـــیــش اســرافــیــل مــنکـز بـهـر مـن در صـور دم کـز گـور تـن ریـزیـده ام
نـی نـی چـو بــاز مـمـتــحـن بــردوز چـشـم از خـویـشـتــنمـانند طـاووسـی نکـو مـن دیبـه ها پـوشـیده ام
پــیــش طــبــیــبــش ســر بــنــه یـعــنــی مــرا تــریــاق دهزیـرا در ایـن دام نــزه مــن زهـرهـا نـوشــیـده ام
تـو پـیـش حـلـوایـی جـان شـیـریـن و شـیـریـن جـان شـویزیرا من از حـلـوای جـان چـون نیشـکـر بـالیده ام
عــیــن تـــو را حــلــوا کــنــد بـــه زانــک صــد حــلــوا دهــدمن لـذت حـلـوای جـان جـز از لـبـش نشـنیده ام
خــامــوش کــن کــانـدر ســخــن حــلــوا بــیـفــتــد از دهـنبی گفت مردم بو برد زان سان که من بوییده ام
هـر غــوره ای نـالـان شــده کــای شــمـس تــبــریـزی بــیـاکز خـامی و بـی لذتـی در خویشتـن چـغزیده ام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج