فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٦٥: آب حیوان زند آب در میخانه ما

آب حـــیــوان زنـــد آب در مـــیــخـــانـــه مـــامی گزد خضر لب از حسرت پیمانه مااز سـر شـیـشـه اگـر پـنـبـه بـگـیـرد سـاقـیگـل ابـری شـود از گـریه مـ…

آب حـــیــوان زنـــد آب در مـــیــخـــانـــه مـــامی گزد خضر لب از حسرت پیمانه ما
از سـر شـیـشـه اگـر پـنـبـه بـگـیـرد سـاقـیگـل ابـری شـود از گـریه مـسـتـانه مـا
در دل مـــا نـــبـــود مـــنـــزلـــتـــی دنــیــا راگــنـج افــتــاده ز طــاق دل ویـرانـه مـا
دانـه ســوخــتــه خــال، پــر و بــال رســانــدبـر لب کشـت همان خـال بـود دانه ما
چــنـد از دور کـسـی دسـت بــر آتــش دارد؟رشـتـه فرسـود ادب شد پـر پـروانه ما
صائب از بس که پریشانی خاطر جمع استجـغـد وحـشـت کند از سـایه ویرانه ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج