فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٥٦٤: روی در میخانه کن آرامش دلها ببین

آن کــف نــظــارگــی، ایــن از دو عــالــم مــی بـــرددر میان این دو یوسـف فـرق ای بـینا بـبـینگـــر نـــدیـــدی تــــرجـــمـــان رازهـــای غـــیـــب …

آن کــف نــظــارگــی، ایــن از دو عــالــم مــی بـــرددر میان این دو یوسـف فـرق ای بـینا بـبـین
گـــر نـــدیـــدی تــــرجـــمـــان رازهـــای غـــیـــب راآن خـط نـازک رقـم را گـرد آن لـبــهـا بــبـیـن
در چـنین وقتـی که از خـط صـبـح محـشـر می دمدچشم خواب آلود آن معشوق بی پروا بـبین
ایـن سـفـر کـوتـه نـمـی گـردد بـه شـبــگـیـر بـلـنـدعمر جاویدان بـه دست آر آن قد رعنا بـبـین
آسـمـان را یک نـفـس از شـور عـشـق آرام نیسـتزین می پـر زور دسـت افشـانی مینا بـبـین
دیــده را صـــائب ز خـــورشـــیــد قـــیــامـــت آب دهبـعد ازان بـر چـهره آن آتـشین سـیما بـبـین
روی در مــیــخــانــه کــن آرامــش دلــهــا بـــبـــیــنعـالـمـی را فـارغ از انـدیـشـه فـردا بــبــیـن
این تعین چون حباب از بسته چشمی های توستچشم بگشا، هیچی خود را درین دریا ببین
عـشـق بـی معشـوق هیهات اسـت گردد جـلوه گردر لـبـاس بـید مـجـنون جـلـوه لـیلـی بـبـین
نـســبــت دیـوانـه و شــهـرســت طــوفــان و تــنـورعـرض سـودای مـرا در دامـن صـحـرا بـبـیـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج