فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٦٣: آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم

آمد بـهار ای دوسـتـان منزل سوی بـسـتـان کنیمگـرد غـریـبــان چـمـن خـیـزیـد تــا جـولـان کـنـیـمامـروز چـون زنـبـورهـا پـران شـویـم از گـل بـه گـلتا در…

آمد بـهار ای دوسـتـان منزل سوی بـسـتـان کنیمگـرد غـریـبــان چـمـن خـیـزیـد تــا جـولـان کـنـیـم
امـروز چـون زنـبـورهـا پـران شـویـم از گـل بـه گـلتا در عسل خانه جهان شش گوشه آبـادان کنیم
آمـد رسـولـی از چـمن کـاین طـبـل را پـنهان مـزنما طـبـل خـانه عـشـق را از نعـره ها ویران کـنیم
بــشـنـو ســمـاع آسـمـان خــیـزیـد ای دیـوانـگـانجـانم فـدای عـاشـقـان امروز جـان افـشـان کنیم
زنـجــیـرهـا را بــردریـم مـا هـر یـکــی آهـنـگــریـمآهن گـزان چـون کـلـبـتـین آهنگ آتـشـدان کـنیم
چــون کــوره آهـنـگــران در آتــش دل مــی دمـیـمکآهن دلان را زین نفـس مسـتـعـمل فـرمان کنیم
آتـش در این عـالـم زنـیم وین چـرخ را بـرهم زنـیموین عقل پابرجای را چون خویش سرگردان کنیم
کـوبـیم ما بـی پـا و سـر گـه پـای میدان گـاه سـرما کی بـه فـرمان خـودیم تـا این کـنیم و آن کنیم
نی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شدهتـا صـد هزاران گوی را در پـای شـه غلطـان کنیم
خـامش کـنیم و خـامشـی هم مایه دیوانگـیسـتاین عـقـل بـاشـد کآتـشـی در پـنبـه پـنهان کنیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج