فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٦٢: خال یا تخم امید عاشق شیداست این؟

خـال یـا تـخـم امـید عـاشـق شـیداسـت این؟زلــف یــا شــیـراه جــمــعــیـت دلــهــاســت ایـن؟زلـفـش از مـعـمـوره دلـهـا بـرآورده اسـت گـردیــا بــهــار…

خـال یـا تـخـم امـید عـاشـق شـیداسـت این؟زلــف یــا شــیـراه جــمــعــیـت دلــهــاســت ایـن؟
زلـفـش از مـعـمـوره دلـهـا بـرآورده اسـت گـردیــا بــهــار بــی خــزان عــنــبــر ســاراســت ایـن؟
فــتــنــه روز قــیــامــت در رکــابــش مــی رودرایـت حــسـن بــلـنـد اقـبــال، یـا بــالـاسـت ایـن؟
گر سـر خـورشـید را بـیند بـه زیر پـای خـویشآب در چشمش نمی گردد، چه بی پرواست این؟
نیسـت ممـکـن فـکـر زلـفـش را بـرآوردن ز دلمـی شـود هـر روز افـزون، ریشـه سـوداسـت این
خط که حسن دیگران را می شود فرمان عزلاسـتـمـالـت نـامـه آن حـسـن بــی پـرواسـت ایـن
از دمـیـدن هـای خـط صـائب ازو ایـمـن مـشـوجـوهر بـی رحـمـی شـمـشـیر اسـتـغـناسـت این

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج