فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٦٢: تعال یا مدد العیش و السرور تعال

تـعال یا مدد العیش و السرور تـعالتــعـال یـا فـرج الـهـم فـاتــح الـاقـفـاللقاء وجهک فی الهم فالق الاصباحسقا جودک فی الفقر منتهی الاقبالتـعـال انک عـی…

تـعال یا مدد العیش و السرور تـعالتــعـال یـا فـرج الـهـم فـاتــح الـاقـفـال
لقاء وجهک فی الهم فالق الاصباحسقا جودک فی الفقر منتهی الاقبال
تـعـال انک عـیسـی فـاحـی موتـاناتــعـال و ادفـع عـنـا خـدیـعـه الـدجـال
تـــعــال انــک داوود فــاتـــخــذ زرداتـصـون مهجـتـنا مـن اصـابـه الـانصـال
تـعال انک موسی تـشق بـحر ردیلکی تـغـرق فرعـون سـیی ء الافعـال
تـعال انک نوح و نحـن فی الطـوفانامـا ســفــیـنـه نـوح تــعــد لـلــاهـوال
فهم صـفـاتـک لکن تـصـورت بـشـرافـکـم لـفـضـلـک امـثـالـهم بـلـا امثـال
یحـیل طـالب دنیا وجـودک الاعـلیو فـی وجـودک دنیاه بـاطـل و مـحـال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج