فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٥٦١: مجلس رقص است، بر تمکین بیفشان آستین

مجـلس رقص اسـت، بـر تـمکین بـیفـشـان آسـتـیندســت بــالـا کـن، گـلـی از عــالـم بــالـا بــچــیـنمی تـوان رفت از فلک بـیرون بـه دسـت افشـاندنیدر نگین …

مجـلس رقص اسـت، بـر تـمکین بـیفـشـان آسـتـیندســت بــالـا کـن، گـلـی از عــالـم بــالـا بــچــیـن
می تـوان رفت از فلک بـیرون بـه دسـت افشـاندنیدر نگین دان تا به کی باشی حصاری چون نگین؟
مـی شــود از پــایـکــوبــی قــطــع راه دور عــشــقچـنـد از تـمـکـیـن نـهـی بــر پـای، بــنـد آهـنـیـن؟
پــایــکــوبـــان شــو، بــبــیــن در زیــر پــا افــلــاک رادسـت بـالـا کـن، جـهـان را زیر دسـت خـود بـبـین
نــخــل نــوخــیـز تــو بــهـر بــوســتــان دیـگــرســتریـشــه را مـحــکــم مـکـن زنـهـار در مـغــز زمـیـن
مـی ز خـون خـود کـن و مـطـرب ز بــال خـویـشـتــنکـم مـبـاش از مـرغ بـسـمـل در شـهـادتـگـاه دین
فــارغ اســت از ســنـگ ره تــخــت روان بــیـخــودیگر طواف کعبـه می خواهی بـر این محـمل نشین
قـطـره از پـیوسـتـگـی شـد سـیـل و در دریـا رسـیـددر طــریــق عــشــق، یــاران مــوافــق بــر گــزیـن
پـــــرده نــــامــــوس را بـــــال و پـــــر پــــرواز کــــنحـسـن در هر جـا که سـازد چـهره از می آتـشین
بی سپند شوخ، مجمر چشم خواب آلوده ای استبـــزم را پـــر شـــور گـــردان از نــوای آتـــشـــیــن
رخــنـه مـلـک اســت چــشـم هـوشـیـاران، زیـنـهـارخـاک زان از درد مـی در چــشـم عـقـل دور بــیـن
از شـفـق زد غـوطـه در می صـبـح بـا مـوی سـفـیددر کـهنـسـالـی دکـان زهـد و سـالـوسـی مـچـین
شـبـنـم از روشـنـدلـی هـم سـاغـر خـورشـید شـدچـند در مـینای تـن چـون درد بـاشـی تـه نشـین؟
مـی ربــایـنـدش چــو گـل خـوبــان ز دسـت یـکـدگـرصـفـحـه ای کز فـکر صـائب شـد نگارسـتـان چـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج