فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٦٠: دیده خونبار می خواهد نسیم پیرهن

دیـده خــونــبــار مــی خــواهـد نـســیـم پــیـرهـنتـشـنـه دیـدار مـی خـواهـد نـسـیم پـیرهـنپــرده نــامــوس زنــدان اســت حــســن شــوخ راکـوچـه و بـ…

دیـده خــونــبــار مــی خــواهـد نـســیـم پــیـرهـنتـشـنـه دیـدار مـی خـواهـد نـسـیم پـیرهـن
پــرده نــامــوس زنــدان اســت حــســن شــوخ راکـوچـه و بـازار مـی خـواهـد نـسـیم پـیرهـن
بـی سـبـب چـشـم زلیخـا سـرمه ضـایع می کـندچشم چون دستار می خواهد نسیم پیرهن
مـشـک را بـا سـیـنـه چـاکـان الـتـفـات دیـگـرسـتخـاطـر افـگـار مـی خـواهـد نـسـیم پـیـرهـن
فــیـض از مـژگــان خــواب آلـودگــان رم مـی کــنـددیـده بــیـدار مـی خـواهـد نـسـیـم پــیـرهـن
غــنـچــه راز زلـیـخــا هـرزه خــنـد افــتــاده اســتعـاشـق سـتـار مـی خـواهد نـسـیم پـیرهن
خـوش دکـانی بـر قـماش ماه کنعـان چـیده اسـتجـلـوه همـکـار مـی خـواهـد نـسـیم پـیرهن
پـــیــچ و تـــاب ســعــی در دام آورد نــخــجــیــر راجـان جـوهـردار مـی خـواهـد نـسـیم پـیرهن
از خــم زلــفــش کــه خــون نـافــه را پــامـال کــردخـاتـم زنـهـار مـی خـواهـد نـسـیـم پـیـرهـن
هر سحابی را دل از سرچشمه ای می نوشد آبچـشم طوفان بـار می خـواهد نسیم پـیرهن
زان عــبــیـر نـاز کـز زلـف تــو مـی ریـزد بــه خــاکیک گـریبـان وار مـی خـواهـد نـسـیم پـیرهن
فـکـر صـائب را دلـی چــون بــرگ گـل بــایـد تــنـکسـاحـت گـلـزار مـی خـواهد نـسـیم پـیرهن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج