فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٥

مـرا بـلـطـف خـود الـهام کـرد داور نـفـسکه دسـت بـر در دل دار و پـای بـر سـر نفـسچـو سـالـهـا بــجـو و کـاه نـاز فـربــه شـدچـرا هـمـی نـنـهـی بــار ز…

مـرا بـلـطـف خـود الـهام کـرد داور نـفـسکه دسـت بـر در دل دار و پـای بـر سـر نفـس
چـو سـالـهـا بــجـو و کـاه نـاز فـربــه شـدچـرا هـمـی نـنـهـی بــار زهـد بــر خـر نـفـس
تـو شـیر بـیشـه معـنی شـوی اگر بـزنیبـزور بــازوی دیـن پـنـجـه بـا غـضـنـفـر نـفـس
بآرزویـی بــا نـفــس خــویـشــتــن امــروزچــو چـیـر گـردی آمـن مـبــاش از شـر نـفـس
تـــرا از آتــش دوزخ هــم احــتــراق بـــودچـو در وبــال عـقـوبــت بــمـانـد اخـتـر نـفـس
دوبــــاره بــــنــــده آزی مــــگــــو ز آزادیکه نفس چـاکر آزسـت و خـواجـه چـاکر نفس
چـو نفـس بـدگـهرت را تـوان فـریفـت بـزرمـســلــمـت نـبــود دم زدن ز گــوهـر نـفــس
ز حـد عـرش بــمـنـشـور ایـزدی تـا فـرشتـراسـت جـمله ولایت، مشـو مسـخـر نفـس
تــو هـیـچ در خـور دیـن کـارکـرد نـتـوانـیکه آنچه در خور دینست نیست در خور نفس
تراست زین تن کاهل نشسته بر یک خربـصـیـر عـیـسـی روح و مـسـیـح اعـور نـفـس
اگــر ز راه ادب پــای مــی نــهــد بــیـرونعنان شـرع بـدسـتـسـت بـاز کش سـر نفس
ز عـلـم کـن عـلـم و عـقـل مهدی آیین رامتـابـعـت کن و بـشـکن سـپـاه صـفـدر نفـس
تـو مسـت غفلت و در تـو فتـاده آتـش آنتـو بـار پـنـبـه و در جـوف تـسـت اخـگـر نفـس
بـمعـصـیت چـه زند ره تـرا کـه گر خـواهدز طــاعــت تــو تــرا بــت تــرا شــد آزر نـفـس
الـهـی از مـن بــیـچـاره عـفـو کـن بــکـرمکـه نـفـس رهزن مـن بـود و دیو رهبـر نـفـس
اگــر ولــایـت مـعــنـی بــنـده تــا اکــنـوننــبـــود آمــن از تــرکــتـــاز لــشــکــر نــفــس
بـعون لطف تـو منصور بـاز خـواهد گشـتمـلـک مـظــفـر عـقـل از جــهـاد کـافـر نـفـس
بـوعظ خـود سخـنی گفت سیف فرغانیبــر آن امـیـد کـه صـافـی شـود مـکـدر نـفـس
نصـیحـت آب حـیاتـسـت و اهل دل گویندکه خـضرجـان خورد این آب بـی سکندر نفس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج