فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٥: قومی که بر براق بصیرت سفر کنند

قـومی که بـر بـراق بـصـیرت سـفـر کـنندبـی ابـر و بـی غـبــار در آن مـه نـظـر کـنـنـددر دانـه هـای شـهـوتـی آتـش زنـنـد زودوز دامـگـاه صـعـب بـه یـک تـ…

قـومی که بـر بـراق بـصـیرت سـفـر کـنندبـی ابـر و بـی غـبــار در آن مـه نـظـر کـنـنـد
در دانـه هـای شـهـوتـی آتـش زنـنـد زودوز دامـگـاه صـعـب بـه یـک تـک عـبـر کـنـنـد
از خـارخـار ایـن گـر طـبــع آن طـرف رونـدبــزم و ســرای گـلـشــن جــای دگـر کـنـنـد
بــر پـای لـولـیـان طـبــیـعـت نـهـنـد بــنـدشـاهـان روح زو ســر از ایـن کـوی درکـنـنـد
پـای خـرد بــبــسـتـه و اوبــاش نـفـس رادستی چنین گشاده که تا شور و شر کنند
اجـزای مـا بــمـرده در ایـن گـورهـای تـنکـو صـور عـشـق تـا سـر از این گـور بـرکـنند
مسیست شهوت تو و اکسیر نور عشقاز نـور عــشــق مــس وجــود تــو زر کــنـنـد
انـصـاف ده کـه بـا نفـس گـرم عـشـق اوسـردا جـمـاعـتـی کـه حـدیـث هـنـر کـنـنـد
چـون صـوفـیان گـرسـنه در مـطـبـخ خـردآیـنـد و زلــه هـای گــران مـایـه جــز کــنـنـد
زاغـــان طـــبـــع را تـــو ز مـــردار روزه دهتـا طـوطـیـان شـونـد و شـکـار شـکـر کـنـنـد
در ظــل مــیــرآب حـــیــات شــکــرمــزاجشـایـد کـه آتــشـان طـبــیـعـت شـرر کـنـنـد
از رشـک نورها اسـت که عـقـل کـمال رااز غــیـرت مــلــاحــت او کــور و کــر کــنـنــد
جـز حـق اگـر بـه دیدن او غـمـزه ای کـندآن دیـده را بــه مـهـر ابــد بـی خـبــر کـنـنـد
فـخـر جـهـان و دیده تـبـریز شـمـس دینکـاجــزای خـاک از گـذرش زیـب و فـر کـنـنـد
انــدر فــضــای روح نــیــابـــنــد مــثــل اوگــر صــد هــزار بـــارش زیــر و زبــر کــنــنــد
خـالی مبـاد از سـر خـورشید سـایه اشتــا روز را بـــه دور حــوادث ســپـــر کــنــنــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج