فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٥: شب قدر است جسم تو کز او یابند دولت ها

شـب قـدر اسـت جـسـم تــو کـز او یـابــنـد دولـت هـامه بـدرسـت روح تـو کـز او بـشـکـافـت ظـلـمت هامـگـر تــقــویـم یـزدانـی کــه طــالـع هـا در او بــا…

شـب قـدر اسـت جـسـم تــو کـز او یـابــنـد دولـت هـامه بـدرسـت روح تـو کـز او بـشـکـافـت ظـلـمت ها
مـگـر تــقــویـم یـزدانـی کــه طــالـع هـا در او بــاشــدمـگــر دریـای غــفــرانـی کــز او شــویـنـد زلـت هـا
مـگـر تـو لـوح مـحـفـوظـی کـه درس غـیب از او گـیرندو یا گـنـجـینـه رحـمـت کـز او پـوشـنـد خـلـعـت هـا
عـجـب تـو بـیـت مـعـمـوری کـه طـوافـانـش امـلـاکـنـدعـجـب تـو رق منشـوری کـز او نوشـند شـربـت ها
و یـا آن روح بـی چـونـی کـز این هـا جـمـلـه بـیـرونـیکـه در وی ســرنـگـون آمـد تأمـل هـا و فــکـرت هـا
ولـی بـرتـافـت بـر چـون ها مشـارق های بـی چـونیبــر آثــار لـطــیـف تــو غــلـط گـشــتــنـد الـفـت هـا
عجایب یوسفی چون مه که عکس اوست در صد چهاز او افـتــاده یـعــقـوبــان بــه دام و جــاه مـلـت هـا
چـو زلـف خـود رسـن سـازد ز چـه هـاشـان بــرانـدازدکـشـدشـان در بـر رحـمـت رهاندشـان ز حـیرت ها
چــو از حــیـرت گـذر یـابــد صــفــات آن را کــه دریـابــدخمش که بس شکسته شد عبارت ها و عبرت ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج