فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٥٨: زاندیشه تو که هست جان در وی

زاندیشه تو که هست جان در ویدل چون قفس است و طوطیان در ویدر نـعـت تـوانـد طـوطـیـان یـک یکهـمـچـو لـب تــو شـکـر فـشـان در ویهـر دل کــه غــم تــو انـد…

زاندیشه تو که هست جان در ویدل چون قفس است و طوطیان در وی
در نـعـت تـوانـد طـوطـیـان یـک یکهـمـچـو لـب تــو شـکـر فـشـان در وی
هـر دل کــه غــم تــو انـدرو نــبــودمرده شـمرش که نیسـت جـان در وی
از هر دو جـهان نشـان نمـی گـیردآن دل کـه تــســت یـک نـشـان در وی
هرنکتـه زعـلم این چـنین عـاشـقدر تـــســت هــزار بـــحــروکــان در وی
عرشیست علیه استـوی الرحـمننـی چـون فـلـکـسـت واخـتــران در وی
مـن ازسـخـن تـو لـب بـهـم گـیـرمچــون کــار نـمــی کــنــد زبــان در وی
در ذکــر مــعــانـی تــو مــی بــایـدلــفـــظـــی زگــهــر هــزار کــان در وی
آنجـا کـه مـقـام عـاشـقـان تـسـتنـازل چــو زمـیـن شـد آســمـان در وی
در بـحـر غمت که بـی کنارست آنمـــایــیــم فـــتـــاده تـــا مــیــان در وی
مــارا وتــرا ازیـن جــهـان ای جــانهـرچــنـد کـه کــردم امـتــحــان در وی
جـانـیـسـت زحـزن عـالـمـی بــا اوروییـسـت زحـسـن یک جـهـای در وی
گـر جـان منسـت دلپـذیرم نیسـتهـرچـیـز(کـه) ازتــو نـیـسـت آن در وی
در وصـف تـو شـعـر سـیف فرغانیدریـســت کـشـیـده ریـســمـان در وی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج