فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٥٧: خط به تمکین آید از لعل دلبر برون

خــط بــه تــمــکــیـن آیـد از لــعــل دلــبــر بــرونسـبـزه بــا لـنـگـر ز زیـر سـنـگ آرد سـر بــرونسـرمـه بـخـت سـیه روشـندلـان را کـیمـیاسـتاخـگـر …

خــط بــه تــمــکــیـن آیـد از لــعــل دلــبــر بــرونسـبـزه بــا لـنـگـر ز زیـر سـنـگ آرد سـر بــرون
سـرمـه بـخـت سـیه روشـندلـان را کـیمـیاسـتاخـگـر آیـد شـسـتـه رو از زیر خـاکـسـتـر بـرون
راه جان بخشی بر آن لب شرم نتوانست بستهـر چـه در گـوهـر بـود مـی آید از گـوهر بـرون
دولـت آتــش پــا و آب زنـدگـی ســنـگـیـن رکـاباز سـیاهی تـشـنه لب زان آمد اسـکندر بـرون
نی بـه نـاخـن گـر کـنـنـد، از خـجـلـت لـبـهای اوپــای نـگـذارد ز بــنـد نـیـشــکــر شــکـر بــرون
مـهـر خـامـوشـی شـود از گـرمـی هنـگـامـه آبلـال مـی گـردد سـپـندی کآید از مـجـمـر بـرون
در دل تــاریـک حــرف تــلــخ را تأثــیــر نــیـســتکی رود خامی بـه جـوش بـحـر از عنبـر بـرون؟
پـای گسـتـاخـی منه بـیرون ز حـد خـود کـه موررشـتـه عـمـرش شـود کـوتـه چـو آرد پـر بـرون
چـشـم بـسـتـن بـاشـد از دنـیا نـظـر واکـردنـشچون حباب از بحر هستی هر که آرد سر برون
زشت رویی پـرده چـشم تـماشایی بـس اسـتزشـت رویـان از چـه مـی آینـد بـا چـادر بـرون؟
چـون چـراغ روز در چـشـمش جـهان گردد سـیاهصـبـح اگـر از یک گـریـبـان بـا تـو آرد سـر بـرون
تــا بــه خــاک افــتــاد صــائب ســایـه بــالـای اومی زند ناخـن بـه دل خـاری که آرد سـر بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج