فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٥٥٧: ایها النور فی الفؤاد تعال

ایـهـا الـنـور فـی الـفؤاد تــعــالغـایـه الـجـد و الـمـراد تــعـالانـت تــدری حـیـاتـنـا بــیـدیـکلا تـضـیق علی العـبـاد تـعـالایها الـعـشـق ایها الـ…

ایـهـا الـنـور فـی الـفؤاد تــعــالغـایـه الـجـد و الـمـراد تــعـال
انـت تــدری حـیـاتـنـا بــیـدیـکلا تـضـیق علی العـبـاد تـعـال
ایها الـعـشـق ایها الـمعـشـوقحـل عن الصـد و العناد تـعـال
یا سـلـیمـان ذی الـهداهد لـکفـتــفـقـد بــالـافـتـقـاد تــعـال
ایهـا الـسـابـق الـذی سـبـقـتمنک مـصـدوقـه الـوداد تـعـال
فـمـن الـهـجـر ضـجــت الـارواحانـجـر الـعـود یـا مـعـاد تــعـال
اسـتـر العیب و ابـذل المعـروفهـکـذا عــاده الـجــواد تــعـال
چـه بــود پــارسـی تـعـال بــیـایـا بــیـا یـا بــده تـو داد تـعـال
چون بیایی زهی گشاد و مرادچون نیایی زهی کساد تعال
ای گـشـاد عـرب قـبــاد عـجـمتـو گشـایی دلم بـه یاد تـعال
ای درونــم تــعــال گــویـان تــووی ز بـود تـو بـود و بـاد تـعال
طـفـت فـیـک الـبــلـاد یـا قـمـرابـی محـیطـا و بـالبـلاد تـعـال
انت کـالـشـمس اذ دنت و نأتیا قـریبـا عـلی الـعـبـاد تـعـال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج