فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٥٥٧: ایا بحسن رخت را لوای سلطانی

ایـا بــحــســن رخــت را لــوای ســلــطــانــیبـروی صـورت زیبـای حـسـن را جـانیفـراز کـرسـی افـلـاک شـاه خــورشـیـدســتخـلـیفـه رخ تـو بـر سـریـر سـلـ…

ایـا بــحــســن رخــت را لــوای ســلــطــانــیبـروی صـورت زیبـای حـسـن را جـانی
فـراز کـرسـی افـلـاک شـاه خــورشـیـدســتخـلـیفـه رخ تـو بـر سـریـر سـلـطـانـی
خــطــیــســت بــر رخ تــو از مــداد نــورالــلــهنه از حـروف مرکب، چـو خط پـیشانی
بـرآن زمین که تـویی بـا تـو مرد میدان نیستبـگوی مهر ومه این آسـمان چـوگـانی
مـن ازلـطـافـت جـان تــو چـون کـنـم تــعـبــیـرکه جسم تو زصفا عالمیست روحانی
دل مـنـســت زعــالــم حــوالــه گــاه غــمــتحـوالـه چـنـد کـنـی گـنـج را بـویـرانـی
غــم تــو در دل از آثــار فــیـض رحــمـانـســتچـو خـاطـر ملکی در نفـوس انسـانی
مــن از تــعــصــب دیـن دشــمــن تــرا کــافــربـگـویم و نکـند رخـنه در مـسـلـمـانی
هـوای چـون تــو پــری روی در سـر چـومـنـیبـدسـت دیـو بـود خـاتـم سـلـیـمـانـی
مـرا ســخــن زتــو در دل هـمـی شــود پــیـداکـه در درون مـن انـدیشـه وار پـنهانی
من ازتو چون مگس از خوان جدا نخواهم شدوگر چـنانکه زنندم بـسـان سر خـوانی
بـــســـان نــکـــتـــه از یــاد رفـــتـــه بـــازآیــمورم بتیغ زبـان چون سخن همی رانی
بــشــرح صــفــحــه رویـت کــتــابــهــا ســازموگــرچــه زمـن چــون ورق بــگـردانـی
فـدای (تــو)چـه نـکـردنـد جــان گـران جــانـانبــهـر بـهـا کـه تـرا مـی خـرنـد ارزانـی
هـمـی خـوهـم کـه مـرا از جـهـانـیـان بــاشـدفراغتـی که تـو داری زسـیف فرغـانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج