فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٥٦: کجکنن اغلن اودیا کلکل

کـجـکـنـن اغـلـن اودیا کـلـکـلیوک بـلـمسـک دغـدغ کـز کـلای سر مستان ای شه مقبلمکرم و مشفق پردل و بی دلاول جـجـکـی کـم یازده بـلدککـمـیـه ورمـا خــصـمـ…

کـجـکـنـن اغـلـن اودیا کـلـکـلیوک بـلـمسـک دغـدغ کـز کـل
ای سر مستان ای شه مقبلمکرم و مشفق پردل و بی دل
اول جـجـکـی کـم یازده بـلدککـمـیـه ورمـا خــصـمـنـا ور کـل
سـلسـله بـنگر گر بـکـشـندتجــذب الـهـی کــردت مـقــبــل
نبـود این هم بی سر و معنیهـر مــتــحــول بــی ز مـحــول

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج