فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٥٦: تویی از اهل معنی بازمانده

تــویـی از اهـل مـعــنـی بــازمـانـدهچـنین از دین بـدنیی بـازمـانـدهبدین صورت که جانی نیست درویمـدام از راه مـعـنـی بــازمـانـدهزمعنی بـی خـبـر چـون ا…

تــویـی از اهـل مـعــنـی بــازمـانـدهچـنین از دین بـدنیی بـازمـانـده
بدین صورت که جانی نیست درویمـدام از راه مـعـنـی بــازمـانـده
زمعنی بـی خـبـر چـون اهل صـورتچـرایـی ای بـدعـوی بـازمـانـده
ازآن دلبـر که شـیرین تـر زجـانسـتچـو مجـنونی ز لـیلـی بـازمانده
زیـارانـی کــه ازتــو پــیـش رفــتــنـدبـران تـا بـگـذری ای بــازمـانـده
چــو طــور ازنــور رویـش بــهـره داردچـرایـی از تــجـلـی بــازمـانـده
چـو پـر همـتـت کـنـده اسـت ازآنیاز آن درگـاه اعــلـی بــازمـانـده
مـیـان ایـنـچــنـیـن دجــال فــعــلـانتو چون مریم زعیسی بازمانده
زیـاران ســیـف فــرغــانـی دریـن رهچـو هارونی زموسـی بـازمانده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج