فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٥٥: ناله ما سینه چاک از سینه می آید برون

نالـه ما سـینه چـاک از سـینه می آید بـرونگوهر ما سفتـه از گنجینه می آید بـرونناز او بـا من بـود از دیده حـیران کـه حـسـنسـر گـران از خـانـه آیینـه مـی…

نالـه ما سـینه چـاک از سـینه می آید بـرونگوهر ما سفتـه از گنجینه می آید بـرون
ناز او بـا من بـود از دیده حـیران کـه حـسـنسـر گـران از خـانـه آیینـه مـی آید بـرون
کنج عزلت را غنیمت دان که می ریزد ز هممشک تا از خرقه پشمینه می آید برون
در نمی گیرد فسـون در مار چـون شد اژدهامشـکل از دل کینه دیرینه می آید بـرون
صـائب از دل مـی رود بــیـرون خـیـال خـط اوریشـه جـوهر گـر از آیینه مـی آید بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج