فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٥٥: بر در تو عاشقان دارند کار

بــر در تــو عــاشــقــان دارنــد کــاردوسـتـان بــا دوسـتـان دارنـد کـارکـار مـا بــا تــسـت نـه بــا دیـگـراندیـگــران بــا دیـگــران دارنــد کــارم…

بــر در تــو عــاشــقــان دارنــد کــاردوسـتـان بــا دوسـتـان دارنـد کـار
کـار مـا بــا تــسـت نـه بــا دیـگـراندیـگــران بــا دیـگــران دارنــد کــار
ما زعـالم بـا تـو می ورزیم عـشـقاخــتــران بــا آســمـان دارنـد کــار
بـــا رخ خــوب تــو مــن دارم نــظــربــا مـه وخـور اخــتــران دارنـد کـار
مـا چـو فـرهـادیـم دور از خـدمـتـتبـا تـو شیرین خـسـروان دارند کار
بـا چـوتـو جـانان بـدل ورزند عشـقبــا چـو تـو دلـبـر بـجـان دارنـد کـار
روح بـخـشایی بـدم عیسـی نفسچـون نفـس بـا آن دهان دارند کـار
روز وشب همچون مگس با انگبینبـا چـو تـو شـیرین لبـان دارند کـار
ما تـهی دستـان درین ره ایمن ایمره زنــان بـــا کـــاروان دارنــد کــار
مـا بــدرویـشـان کـویـت مـایـل ایـممـقـبـلـان بــا مـقـبـلـان دارنـد کـار
بـی خـبـر زین ذوق چـنـدین آدمـیروز وشـب بــا آب ونـان دارنـد کـار
مانده اندر پـوست بـی مغزان عصرهمچو سگ با استخوان دارند کار
این جـمـاعـت از جـهان مـا نـه انـدزآنـکـه بــا اهـل جـهـان دارنـد کـار
مـا چـو عـزرائیـل بـاجـان وین گـروهچـون کـفـن بـا مـردگـان دارند کـار
سـیف فرغـانی مقیم کوی تـسـتبــلـبـلـان بــا بـوسـتـان دارنـد کـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج