فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٥٥٤: کی سخن خام از لب فرزانه می آید برون؟

کـی ســخــن خــام از لـب فــرزانـه مـی آیـد بــرون؟بـاده چون شد پـختـه از میخانه می آید بـروناز زبــــان خــــامـــه مـــن لــــفــــظ هـــای آشــــنـ…

کـی ســخــن خــام از لـب فــرزانـه مـی آیـد بــرون؟بـاده چون شد پـختـه از میخانه می آید بـرون
از زبــــان خــــامـــه مـــن لــــفــــظ هـــای آشــــنـــادر لـبــاس مـعــنـی بــیـگـانـه مـی آیـد بــرون
دانـــه دل را تــــو پــــامـــال عــــلـــایـــق کــــرده ایورنـه خـرمـن هـا ازین یک دانـه مـی آید بـرون
نـــالـــه نـــاقـــوس دارد هــر ســـر مـــو بـــر تـــنـــماین سـزای آن کـه از بـتـخـانـه مـی آیـد بـرون
در شبستان که بوده است و کجا می خورده است؟آفـتـاب امـروز خـوش مـسـتـانه مـی آید بـرون
عــالــمــی از داغ عــالــمــســـوز مــا در آتـــشـــنــددود شـمـع مـا ز صـد کـاشـانـه مـی آید بـرون
کـعـبــه گـر آیـد بـه اسـتـقـبــال مـن پـر دور نـیـسـتدود شـمـع مـا ز صـد کـاشـانـه مـی آید بـرون
مـی تــنـد گــرد دهـانـش هـمــچــو خــط عــنـبــریـنهـر حـدیـثـی کـز لـب جـانـانـه مـی آیـد بـرون
گـرد هـســتــی در حــریـم پــاکـبــازان تــوتــیـاســتدسـت خـالی سیل ازین ویرانه می آید بـرون
جـــامــه فــانــوس مــی گــردد ز غــیــرت شــمــع رالـالـه ای کــز تــربــت پــروانـه مـی آیـد بــرون
در ســواد خــامـه مـن گـفـتــگـوی ســهـل نـیـســتزین نـیسـتـان نـعـره شـیـرانـه مـی آیـد بـرون
هـر کـســی در عـالـم خــود شـهـریـار عـالـم اســتوای بـر جـغـدی کـه از ویـرانـه مـی آیـد بـرون
نــفــس را مــگــذار پــا از حــد خــود بـــیــرون نــهــدمی شود گم طفل چون از خانه می آید برون
مــی شـــود صــائب ز بـــی تـــابـــی دل غــواص آباز صــدف تــا گـوهـر یـکــدانـه مـی آیـد بــرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج