فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٥٤: عمرک یا واحدا فی درجات الکمال

عــمــرک یــا واحــدا فــی درجــات الــکــمــالقــد نـزل الــهـم بــی یـا ســنـدی قــم تــعــالچـند از این قیل و قال عشق پـرسـت و بـبـالتـا تـو بـمانی…

عــمــرک یــا واحــدا فــی درجــات الــکــمــالقــد نـزل الــهـم بــی یـا ســنـدی قــم تــعــال
چـند از این قیل و قال عشق پـرسـت و بـبـالتـا تـو بـمانی چو عشق در دو جـهان بـی زوال
یـا فــرجــی مـونـســی یـا قــمـر الـمـجــلـسوجــهــک بــدر تــمــام ریـقــک خــمــر حــلــال
چـنـد کـشـی بـار هجـر غـصـه و تـیمـار هجـرخـاصـه کـه مـنـقـار هـجـر کـنـد تـو را پـر و بـال
روحــک بــحــر الــوفــا لـونـک لــمـع الــصــفــاعــمـرک لـو لـا الـتــقـی قـلـت ایـا ذا الـجــلـال
آه ز نــفــس فــضـــول آه ز ضـــعـــف عــقــولآه ز یــار مـــلـــول چـــنـــد نـــمـــایــد مـــلـــال
تــطـرب قـلـب الـوری تــســکـرهـم بــالـهـویتــدرک مــا لــا یـری انــت لــطــیـف الــخــیــال
آنـک همـی خـوانـمـش عـجـز نـمـی دانمـشتــا کــه بــتــرســانـمـش از ســتــم و از وبــال
تــدخــل ارواحــهــم تــســکــر اشــبــاحــهــمتــجــلـســهـم مـجــلـســا فـیـه کؤوس ثــقـال
جمله سؤال و جواب زوست و منم چون ربابمـی زنـدم او شـتـاب زخـمـه کـه یعـنـی بـنـال
تــصــلــح مــیــزانــنــا تــحــســن الــحــانــنــاتــذهــب احــزانــنــا انــت شــدیــد الــمــحــال
یــک دم آواز مـــات یــک دم بـــانــگ نــجـــاتمی زند آن خوش صفات بر من و بر وصف حال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج