فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٥٣: باده ده ای ساقی جان باده بی درد و دغل

بــــاده ده ای ســــاقـــی جــــان بــــاده بــــی درد و دغـــلکـار نـدارم جـز از ایـن گـر بــزیـم تـا بــه اجـلهـــات حـــبـــیـــبـــی ســـکـــرا لـ…

بــــاده ده ای ســــاقـــی جــــان بــــاده بــــی درد و دغـــلکـار نـدارم جـز از ایـن گـر بــزیـم تـا بــه اجـل
هـــات حـــبـــیـــبـــی ســـکـــرا لـــا بـــفـــتـــور و کـــســـلیـقـطــع عــن شــاربــه کـل مـلـال و فـشــل
بــــاده چــــو زر ده کــــه زرم ســــاغــــر پــــر ده کـــه نـــرمغرقه مقصود شدی تـا چه کنی علم و عمل
اصـــبـــح قـــلــبـــی ســـهــرا مــن ســـکـــر مــفـــتـــخـــراان کـذب الـیـوم صـدق ان ظـلـم الـیوم عـدل
ای قـــدح امـــروز تـــو را طـــاق و طـــرنـــبـــیــســـت بـــیــابــاده خــنـب مـلـکـی داده حــق عـز و جــل
طـــفـــت بــــه مـــعـــتــــمـــرا فـــزت بــــه مـــفـــتــــخــــرامن سـقـی الیوم کذی جـمله ما دام حـصـل
مست و خوشی خواجه حسن نی نی چنان مست که منکیسه زر مسـت کند لیک نه چـون جـام ازل
لــــواء نـــا مـــرتــــفــــع و شــــمـــلــــنـــا مــــجــــتــــمـــعو روحــنــا کــمــا تـــری فــی درجــات و دول
تـــوبـــه مـــا جـــان عـــمــو تـــوبـــه مــاهــیــســـت ز جـــواز دل و جان توبه کند هیچ تن ای شیخ اجل
عــــشــــقـــک قــــد جــــادلـــنـــا ثــــم عــــدا جــــادلـــنـــامـن سـکـر مـفـتــضـح شـاربــه حـیـث دخـل
بـــحـــر کـــه مـــســـجـــور بـــود تـــلـــخ بـــود شـــور بـــوددر دل ماهی روشش بـه بـود از قند و عسل
یـــا اســــدا عــــن لــــنـــا فــــنـــعــــم مــــا ســــن لــــنـــاحــبــک قـد حــبــبــنـا فـاعــف لـنـا کـل زلـل
بــس بــود ای مـسـت خـمـش جـان ز بــدن رسـت خـمـشبـاده سـتـان کـه دگران عـربـده دارند و جـدل
اســـکــت یــا صـــاح کــفــی واعـــف عـــفـــا الــلــه عـــفــاهات رحـیقا بـه صـفـا قد وصـل الوصـل وصـل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج